Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Administratīvo šķēršļu mazināšana

 

Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumi Nr.333
"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"" (1.5.1.2.aktivitāte)

Aktivitātes mērķis: uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt administratīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Šo noteikumu ietvaros ar nevalstiskajām organizācijām tiek apzīmētas biedrības un nodibinājumi atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam.

Aktivitātes mērķa grupas: valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes, publisko pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, interešu grupas un komersanti).

Kopējais aktivitātē pieejamais finansējums: 2 072 523 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 1 761 645 latu un valsts budžeta finansējums 310 878 lati.

Finansējuma saņēmēji: valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotas valsts politikas plānošanas un īstenošanas koordinēšanu, un valsts tiešās pārvaldes iestāde, kura ir atbildīga par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1 000 000 un 1 500 000 latu.


Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumi Nr.333
MK noteikumu Nr.333 pielikums Nr.1 (veidlapa)
MK noteikumi Nr.333 pielikums Nr.2 (vērtēšanas kritēriji)


Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv