Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumi Nr.395 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana""

(1.5.1.3.1.apakšaktivitāte)

Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt vienotu, stratēģisku, efektīvu un atklātu pieeju publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmas, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes.

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 401 298 LVL.

Finansējuma saņēmēji: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes. Projekta iesniedzējs var būt tikai tāda pašvaldība, kas izveidojusies administratīvi teritoriālās reformas rezultātā

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 5 000 LVL un 25 000 LVL.

Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumi Nr.395
MK noteikumu Nr.395 pielikums Nr.1 (veidlapa)
MK noteikumu Nr.395 pielikums Nr.2 (vērtēšanas kritēriji)

Kontaktpersona:

Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv