Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

2013

 

Valsts kancelejas ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no 01.01.2013. līdz 30.06.2013.

Saskaņā ar vadošās iestādes vadlīniju Nr.10.9 „Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu, ziņojuma 1. un 2.tabula nav jāaizpilda, jo aktuālā informācija par 1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”, 1.5.1.3.1. apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”, 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”, 1.5.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”, 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” un 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” ieviešanas progresu katru mēnesi ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnēs : http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 un http://www.esfondi.lv/page.php?id=667.


Valsts kancelejas ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no 01.07.2013. līdz 31.12.2013.

Saskaņā ar vadošās iestādes vadlīniju Nr.10.9 „Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu, ziņojuma 1. un 2.tabula nav jāaizpilda, jo aktuālā informācija par 1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”, 1.5.1.3.1. apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”, 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”, 1.5.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”, 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” un 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” ieviešanas progresu katru mēnesi ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnēs : http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 un http://www.esfondi.lv/page.php?id=667