Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

  

Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

Apakšaktivitātes mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu pašvaldības.

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 1 544 917 LVL.

Finansējuma saņēmēji: plānošanas reģions, republikas pilsētas un novada pašvaldība, kas izveidota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1000 LVL un 25 000 LVL.

Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.962

MK noteikumi Nr.962 (ar grozījumiem)
MK noteikumu Nr.962 pielikums Nr.1 (veidlapa) (ar grozījumiem)
MK noteikumu Nr.962 pielikums Nr.2 (vērtēšanas kritēriji) (ar grozījumiem)

Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv