Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

  

 

Projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātā iegūtos secinājumus un rekomendācijas plānots ietvert ikgadējā Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem (turpmāk – Plāns). Paredzams, ka lielākā daļa Plānos paredzēto pasākumu būs ierosinājumi konkrētiem grozījumiem normatīvajos aktos nolūkā samazināt administratīvo slogu. Tādējādi ikgadējais Plāns – kas tiks apstiprināts Ministru kabinetā – kalpos kā instruments, ar kura palīdzību pārvērst reālās darbībās un konkrētos lēmumos projekta analīzes ietvaros iegūtos secinājumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos.

2011.gada 29.augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.409 ir apstiprināts pirmais Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kura mērķis ir mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, optimizēt kontrolējošo institūciju funkcijas un piedāvāt izmaiņas normatīvajos aktos noteiktajās prasībās. Plāns paredz īstenot 25 pasākumus - galvenokārt grozījumus tiesību aktos, kontrolējošo institūciju funkciju optimizēšanu, kā arī veikt tā sauktā "mīkstā atbalsta" pasākumus (informācijas sniegšana, izpratnes veicināšana par normatīvo aktu prasībām, e-risinājumu izmantošanas popularizēšana).

2011.gada 9.novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.592 tika apstiprināts jau otrais plāns - Izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles pasākumu samazināšanas plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz funkciju auditu, kas tika veikts atbilstoši Ministru prezidenta 2009.gada 17.novembra rīkojumam Nr.488 "Par funkciju audita grupu un funkciju audita veikšanu izglītības iestāžu uzraudzības jomā". Audita grupas uzdevums bija sagatavot un iesniegt Funkciju audita komisijai funkciju audita ziņojuma projektu un Ministru kabineta rīkojuma projektu par būtiskākajiem valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību) institūciju īstenotajiem izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles pasākumiem (funkcijām), kā arī izstrādāt ieteikumus to vienkāršošanai un samazināšanai. Tas ir nepieciešams, lai panāktu efektīvāku izglītības iestāžu administratīvo funkciju veikšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu, kurus varētu novirzīt izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

2013.gada 20.septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.419 tika apstiprināts trešais plāns - Administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Plāna mērķis ir mazināt administratīvo slogu, lai vienkāršotu regulējumu un samazinātu administratīvās izmaksas veselības aprūpes pakalpojumu jomā, piedāvājot izmaiņas normatīvajos aktos noteiktajās prasībās, kā arī lai uzlabotu kontrolējošo institūciju darbību veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Tajā paredzēta 30 pasākumu īstenošana – galvenokārt grozījumu izdarīšana tiesību aktos, informācijas sniegšanas un izpratnes veicināšana par normatīvo aktu prasībām, e-veselības, e-receptes sistēmas veicināšana, procedūru savstarpēja saskaņošana, kā arī uzraugošo un kontrolējošo institūciju darbības uzlabošana.