Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Atbildīgā iestāde
Valsts kancelejas projekti
Projektu sasniegumi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

print Nosūtīt
print Drukāt

  

 

Sadarbībā ar SIA „Corporate Consulting” projekta aktivitātes „Pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām” ietvaros tika izstrādāts pētījums „Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai”.
Pētījuma mērķis ir izvērtēt normatīvo aktu prasības rūpnieciskā īpašuma, autortiesību un blakustiesību, kā arī augu šķirņu aizsardzības jomā un to piemērošanas radīto administratīvā slogu un tā samazināšanas iespējas.
Pētījuma ietvaros tika veikta normatīvo aktu analīze, intervijas ar jomu administrējošām valsts iestādēm un katras jomas ekspertiem, kā arī ārvalstu prakses analīze intelektuālā īpašuma jomās.
Pamatojoties uz veikto izpēti, tika sagatavoti detalizēti procedūru kartējumi un administratīvā sloga ietekmes izmaksu aprēķins, kā arī apkopoti secinājumi par būtiskākajām ar administratīvo slogu tieši vai netiešai saistītajām problēmām. Pētījuma rezultātā tika izstrādātas rekomendācijas - iespējamie efektivizācijas priekšlikumi pētījuma ietvaros identificēto problēmu risināšanai.

Sadarbībā ar SIA „Safege Baltija” un Sabiedriskās politikas centru „Providus” projekta aktivitātes „Pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām” ietvaros tika izstrādāts pētījums „Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumu izstrāde”.
Pētījuma mērķis ir veikt Administratīvā procesa likuma ieviešanas pēcnovērtējumu un izstrādāt konkrētus, inovatīvus priekšlikumus administratīvā procesa efektivizēšanai.
Pētījuma ietvaros tika veikts esošās situācijas novērtējums un sagatavoti secinājumi par galvenajiem problēmjautājumiem, kā arī tika organizētas diskusijas (fokusgrupu ietvaros) par pētījuma autoru veikto analīzi un izvirzītajiem secinājumiem, kā arī par priekšlikumiem administratīvā procesa pilnveidošanai nākotnē.


Sadarbībā ar SIA „Pricewaterhouse Copers ” projekta aktivitātes „Pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām” ietvaros tika izstrādāts pētījums „Administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā”.
Pētījuma mērķis ir veikt pētījumu komersantu darbības dokumentēšanas un komersantu radīto vai saņemto dokumentu glabāšanas jomā un sniegt priekšlikumus Pasūtītājam, kas būtiski atvieglotu komersantu dokumentu glabāšanas prasības, samazinot administratīvā sloga radītos administratīvos izdevumus.


Sadarbībā ar Nodibinājumu „Baltic Institute of Social Sciences” projekta aktivitātes „Pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām” ietvaros tika izstrādāts pētījums „Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā”.
Pētījuma mērķis ir sagatavot priekšlikumus administratīvo procedūru vienkāršošanai un administratīvā sloga samazināšanai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem, kā arī optimizēt veselības pakalpojumu sniedzējus kontrolējošo un uzraugošo institūciju darbību.


Sadarbībā ar Zvērinātu advokātu biroju „Kronbergs & Čukste” projekta aktivitātes „Tiesiskajā regulējumā iekļauto prasību analīze un pārvaldes institūciju novērtējums saistībā ar šo prasību kontroli” ietvaros tika izstrādāts pētījums „Publiskās personas dalības kapitālsabiedrībā mērķa, nepieciešamības un statusa kritēriju izvērtējums”.
Pētījuma mērķis ir nodrošināt publiskās personas darbības privāto tiesību jomā izvērtējumu gadījumos, kad publiskās personas nodarbojoties ar komercdarbību, iegūst tiešu vai netiešu līdzdalību kapitālsabiedrībās.
Pētījums kopumā sastāv no šādiem nodevumiem:


 • Sadarbībā ar SIA “Konsorts”, SIA „Agile un Co” un ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidoto Funkciju auditu grupu projekta aktivitātes „Pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām” ietvaros ir izstrādāts pētījums „Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju darbības novērtējums”.
  Pētījuma mērķis ir sniegt priekšlikumus izglītības iestāžu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, reģistrācijas, sertifikācijas un akreditācijas funkciju vienkāršošanai.
 • Pētījums (.pdf)
 • Sadarbībā ar SIA „Ernst & Young Baltic”, Latvijas darba devēju konfederāciju un ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidoto Funkciju auditu grupu projekta aktivitātes „Pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām” ietvaros ir izstrādāts pētījums „Komersantu kontrolējošo institūciju darbības novērtējums”.
  Pētījuma mērķis ir sniegt priekšlikumus komersantu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, un reģistrācijas funkciju vienkāršošanai.
 • Sadarbībā ar nodibinājumu „Baltic Institute of Social Scieneses” un SIA “Socioloģisko pētījumu centrs” projekta aktivitātes „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums” ietvaros tiek veikts pētījums četru gadu garumā, sākot no 2010. gada novembra līdz 2014. gada janvārim. Tas sastāv no četriem, pēc vienotiem kritērijiem sagatavotiem, savstarpēji salīdzināmiem administratīvo procedūru sloga mērījumiem, izmantojot kvantitatīvas iedzīvotāju aptaujas metodi, un iedzīvotāju pieredzes detalizētas izpētes, izmantojot fokusa grupu diskusiju metodi. Katru gadu aptvertajā laika posmā (2010., 2011., 2012. un 2013. gadā) tiek veikta viena aptauja par administratīvajām procedūrām valsts un pašvaldību līmenī noteiktās jomās.

 

 • 2010.gada laikā tika izstrādāts pētījums – iedzīvotāju aptauja – administratīvo procedūru novērtējums veselības, sociālo un iekšējās drošības pakalpojumu jomās, kā arī nevalstisko organizāciju (NVO) darbības jomā Latvijā 2010.gadā. Aptaujas mērķis - iegūt Latvijas iedzīvotāju, kā arī NVO viedokli par administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar publisko pakalpojumu saņemšanu veselības, sociālo un iekšējās drošības jomās, to sarežģītības pakāpi un radītajām administratīvajām izmaksām.

2010.gadā veiktajā aptaujā tika iekļautas tādas procedūras, ar kurām ikdienā jāsaskaras iedzīvotājam, ietverot gan valsts, gan pašvaldību līmenī organizētās administratīvās procedūras, tai skaitā, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ģimenes ārstu un ārstu speciālistu pakalpojumi, stacionārie pakalpojumi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi, invaliditātes statusa piešķiršana, pašvaldību sociālie pabalsti, dzīvesvietas deklarēšana.

2010.gadā veiktās aptaujas ietvaros tika intervēti 2000 respondenti un kopumā tika novērtētas vairāk kā 18 administratīvās procedūras.

- Pētījums „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi / 2010.gada ziņojums” (.pdf)
- Prezentācija: Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums: veselības, sociāliem un drošības papalpojumiem (.pdf)

 • 2011. gadā administratīvo procedūru mērījums notika laika posmā no 2011. gada 21. augusta līdz 2011. gada 15. decembrim. Pētījuma ietvaros tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, fokusa grupu diskusijas, kā arī papildizlases aptauja saimnieciskās darbības veicēju (pašnodarbināto personu) apakšgrupā.

Pētījums veikts ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju pieredzi, izpratni un galvenās grūtības izglītības pakalpojumu (līdz augstākajai izglītībai) izmantošanā, saskarsmē ar nodokļu administrēšanas procedūrām, kustamā un nekustamā īpašuma iegādes un uzturēšanas administratīvajām procedūrām. Veiktās aptaujas ietvaros kopumā tika intervēti 2000 respondenti.

- Pētījums „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības / 2011.gada ziņojums” (pdf).
- Prezentācija: "Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības" (.ppt)

 • 2012. gada administratīvo procedūru mērījums notika no 2012. gada 1. septembra līdz 2012. gada 17. decembrim. Pētījuma ietvaros tika veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes

Latvijas iedzīvotāju aptauja par veselības aprūpes, sociālo un iekšējās drošības pakalpojumu administratīvo procedūru vērtējumu;
fokusa grupu diskusijas ar iedzīvotājiem pēc iedzīvotāju aptaujas norises;
papildizlases aptauja mednieku apakšgrupā;
nevalstisko organizāciju aptauja.

Šis ziņojums ir izstrādāts par 2012. gadā veiktā mērījuma rezultātiem, kas tiek salīdzināti ar 2010. gada mērījuma rezultātiem.

- Pētījums: „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo provedūru novērtējums: veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi / 2012. gada ziņojums” (pdf).
- Prezentācija: Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo provedūru novērtējums: veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi

 • 2013.gadā administratīvo procedūru mērījums notika laika posmā no 2013.gada 16.septembra līdz 25.novembrim. Pētījuma ietvaros tika veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

- Latvijas iedzīvotāju aptauja par izglītības pakalpojumu (līdz augstākajai izglītībai), nodokļu administrēšanas, kustamā un nekustamā īpašuma iegādes administratīvo procedūru vērtējumu;
- fokusa grupu diskusijas ar iedzīvotājiem pēc iedzīvotāju aptaujas norises;
- papildizlases aptauja saimnieciskās darbības veicēju (pašnodarbināto personu) apakšgrupā.

Ziņojumā apkopoti 2013. gadā veiktā mērījuma rezultāti, sniedzot salīdzinājumu ar 2011. gadā veiktās aptaujas rezultātiem.
- Pētījums: „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo provedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības / 2013. gada ziņojums” (pdf).
- Prezentācija: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības (pdf). 

Prezentācija par četru gadu iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējumu: Kopējie rezultāti un tendences 2010. – 2013. gadā (pdf).

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu