Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" īstenošana

 

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Valsts kanceleju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2010. gada 8.jūlijā uzsākta Valsts kancelejas administrētā projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) īstenošana. Projekta īstenošanu paredzēts pabeigt 2015. gada 30.septembrī. Kopējais projekta finansējums atbilstoši projekta līguma grozījumiem Nr.16 (spēkā no 24.02.2014.) ir 2 262 073,85 EUR.

Projekts valsts pārvaldes strukturālo reformu plānošanas un ieviešanas atbalstam ir balstīts uz mērķiem un galvenajiem pasākumiem, kas noteikti ar strukturālo reformu valsts pārvaldē īstenošanu saistītajos plānošanas dokumentos, galvenokārt „Pasākumu plānā valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai”, Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmā, „Latvijas Stratēģiskajā attīstības plānā”, ar starptautiskajiem aizdevējiem noslēgtajām vienošanām.

Projekta aktivitātes ir vērstas trīs virzienos:
 1. atbalsts strukturālo reformu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai, tostarp veicot valsts konkurētspējas novērtējumu, strukturālo reformu ieviešanas ietekmes novērtēšanu un valsts pārvaldes analītisko spēju uzlabošanu;
 2. valsts īstenoto funkciju izvērtēšanas procesa pilnveidošana, tostarp izveidojot funkciju analīzes un modelēšanas rīku, īstenojot funkciju auditus, kā arī veicinot funkciju nodošanu privātajam un nevalstiskajam sektoram;
 3. valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana, specifiski risinot jautājumus, kas saistīti ar spēju nodrošināt Eiropas Savienības prezidentūru, pilnveidojot ar vienotās darba samaksas sistēmas ieviešanu saistītos instrumentus, kā arī pilnveidojot revīziju procesus neatkarīgā koleģiālā augstākā revīzijas iestādē.