Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Projektā īstenotās mācības

 

1. 3.3.aktivitātes „Valsts pārvaldes analītisko spēju uzlabošana” ietvaros paredzēts īstenot kopumā 48 mācības, tai skaitā 15 novērtējuma metodikas mācību kursus un 33 reformu ieviešanas mācības, kopumā apmācot 1071 valsts pārvaldē nodarbinātos.

Politikas ietekmes novērtējuma mācības

Laika periodā no 2011.gada 6.oktobra līdz 2012.gada 27.janvārim tika īstenotas mācības „Politikas ietekmes novērtējums: metodika un prakse” 15 valsts pārvaldē nodarbināto grupām, kopumā apmācot 345 personas. Mācību prezentāciju skat. šeit.

Mācību mērķis:
Valsts pārvaldē nodarbināto kompetences paaugstināšana par ietekmes novērtējumu un to pielietojumu praksē. Galvenie mācību uzdevumi ir precizēt priekšstatu par ietekmes novērtējuma būtību un tā nozīmību, attīstīt zināšanas par praktiskajiem instrumentiem, kas izmantojami, veicot ietekmes izvērtējumu, un uzlabot praktiskās iemaņas politikas ietekmes novērtējuma īstenošanai.

Mācības tika īstenotas 2 līmeņos: 1) vispārizglītojošais līmenis un 2) ekspertu līmenis.
Apmācību 1. diena veltīta novērtējuma metodisko jautājumu apguvei, bet 2. dienā analizēti konkrēti novērtējuma gadījumi (pamatnostādņu izstrāde kādā politikas jomā, anotācijas izstrāde, informatīvā ziņojuma sagatavošana) un izstrādātas rekomendācijas optimālākajam novērtējuma dizaina projektam, kas atbilst konkrētajam novērtējuma kontekstam un priekšnosacījumiem.

Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
• Ietekmes izvērtējuma būtība, tā specifika Latvijas politikas plānošanas vidē;
• Novērtējuma pieejas konkrētās situācijās, sekmīga novērtējuma priekšnosacījumi;
• Ex-ante/ sākotnējā novērtējuma raksturojums: problēmas analīze, politikas mērķa formulēšana, alternatīvu formulēšana, analīze un izvēle, piemērošana plānošanas dokumentu izstrādē;
• Ex-ante paņēmienu izmantošana tiesību aktu anotāciju sagatavošanā;
• Mid-term/starpposma novērtējuma specifika un raksturojums; 
• Ex-post/gala ietekmes novērtējuma specifika un raksturojums;
• Ex-post novērtējuma paņēmienu izmantošana informatīvo ziņojumu sagatavošanā;
• Novērtējums kā iekšējs pētījums un novērtējuma specifika; 
• Sekundāru datu izmantošanas iespējas un problēmas;
• Novērtējuma plānošana un novērtējuma pētījuma dizains, datu vākšanas metodes;
• Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētniecisko metožu priekšrocības un trūkumi dažādās novērtēšanas situācijās;
• Pētījuma izlases veidošanas problēmas un datu ticamības kritēriji kvantitatīvo aptauju gadījumā.

Reformu ieviešanas mācības

Ņemot vērā veiktos strukturālo reformu ietekmes novērtējumus, ir nepieciešamība īsā laika periodā paaugstināt valsts pārvaldē, pašvaldībās vai plānošanas reģionos nodarbināto kompetenci strukturālo reformu ieviešanā. Tādējādi aktivitātes ietvaros plānots organizēt mācību kursus valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kā arī pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvjiem. Kursi tiek organizēti, piesaistot augsta līmeņa speciālistus, tostarp, ārvalstu ekspertus, jo strukturālo reformu ieviešanā būtiska loma ir ārvalstu labās prakses pārņemšanai.

Aktivitātes ietvaros īstenoti sekojoši reformu ieviešanas mācību kursi:

2010. gadā 

• 2010. g. 15. un 16.decembrī kopumā 92 pašvaldību personāla speciālistiem īstenotas mācības „Amatu klasifikācijas sistēma un klasificēšanas kārtība pašvaldībās”, kuras vadīja SIA "AK Change Leadership Consulting" konsultante Agita Kalviņa. Mācību prezentācijas skat. šeit: a) Amatu vērtēšanas pieeja amatu struktūru un atalgojumu sistēmu izveidē pašvaldībās; b) Amatu vērtēšana.

Mācību mērķis: 
- iepazīstināt pašvaldību personāla speciālistus ar amatu vērtēšanas pieeju amatu struktūru un atalgojumu sistēmu izveidē, 
- iepazīstināt ar Latvijā pieejamām sistēmām un piegādātājiem,
- iepazīstināt ar organizācijas ieguvumiem šīs sistēmas lietotājiem.

• 2010. gada 22.decembrī īstenotas mācības „Reformu vadības prasmju uzlabošana” 10 valsts sekretāriem. Mācības vadīja SIA "Nordic Group” biznesa konsultants Aleksejs Daume.

Mācību mērķis: 
- iepazīstināt ar pārmaiņu (reformu) nepieciešamības nosacījumiem,
- iepazīstināt ar līderības teoriju un līderim nepieciešamo īpašību radīšanu,
- iepazīstināt ar iedvesmošanas, pilnvarošanas un deleģēšanas metodēm.

2011. gadā 

• 2011. gada 6.aprīlī 20 valsts pārvaldē nodarbinātajiem īstenotas mācības „Jaunās publiskās pārvaldes un jaunveidotās valdības pieejas strukturālajām reformām”, kuras vadīja SIA „Latkonsul” biznesa treneris un konsultants Mārtiņš ValtersApmācību prezentāciju skatīt šeit (.pdf)

Mācību mērķis: 
Sekmēt valsts konkurētspējas paaugstināšanos, īstenojot efektīvu strukturālo reformu ieviešanu valsts pārvaldē, paaugstinot reformu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības instrumentu kvalitāti, tostarp valsts pārvaldē nodarbināto analītiskās spējas. 

• 2011. gada 29.aprīlī konferences „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv” ietvaros 20 valsts pārvaldē nodarbinātajiem īstenotas mācības „Par labāko ārvalstu pieredzi vienotiem un centralizētiem interneta mājaslapu risinājumiem valsts pārvaldē”, kuras vadīja SIA „Firma L4” piesaistītais ārzemju eksperts Jeroen Sprenger (Nīderlande).

Mācību seminārā apskatītas šādas tēmas:

• Vērienīga vienota dizaina (grafiskās identitātes) ieviešanas projekta realizēšana visā Nīderlandes valsts pārvaldē no 2007. – 2010.gadam. Mērķis – padarīt valsts pārvaldi sabiedrībai pieejamu un saprotamu, kā arī samazināt izmaksas vidējā termiņā.
• Pāreja no 200 logo uz 1 logo, tā ieviešana visos ministriju un padotības iestāžu vizuālajos materiālos, t.sk., interneta mājaslapās.
• Kopš 2010.gada visām valsts pārvaldes tīmekļa vietnēm jāatbilst noteiktiem standartiem (www.webrichtlijnen.nl/english/), nodrošinot iedzīvotājiem ērti uztveramu publicēto informāciju internetā. Projekta rezultātā – vienādi strukturētas, sakārtotas tīmekļa vietnes.
• Ministriju sadarbība projekta īstenošanā un realizācijā.

• 2011. gada 27.oktobrī 30 valsts pārvaldē nodarbinātajiem īstenotas mācības „Iestādes darbības stratēģija – efektīvs plānošanas instruments”, kuras vadīja SIA „Invest In” valdes loceklis Jānis Zvīgulis un VAS „Latvijas Dzelzceļš” vadošā auditore Anda KrauzeApmācību prezentāciju skatīt šeit (.pdf)

Mācību mērķis: 
Iepazīstināt valsts pārvaldē nodarbinātos ar iestādes darbības stratēģijas (IDS) izstrādi un aktualizāciju reglamentējošiem normatīviem aktiem, IDS būtību un lomu attīstības plānošanas sistēmā, kā arī ar IDS izstrādes, apstiprināšanas, aktualizēšanas un precizēšanas pamatprincipiem un tās ieviešanas novērtēšanu.

• 2011. gada 14. un 15.decembrī kopumā 56 valsts pārvaldes komunikācijas speciālistiem īstenotas mācības „Preses relīze – vienkārši par sarežģīto”, kuras vadīja SIA „Baltic Communication Partners” lektore Ruta SiliņaApmācību prezentācijas skatīt šeit (.pdf)

Mācību mērķis: 
Stiprināt valsts pārvaldē nodarbināto spējas analizēt liela apjoma sarežģīta satura informāciju, izteikt to vienkāršiem vārdiem, kā arī skaidrot lietas būtību.

Mācību seminārā valsts pārvaldes komunikācijas speciālisti apguva šādas tēmas:
• izprast mediju informācijas vajadzības,
• analītiski spēt izvērtēt informācijas atbilstību ziņas vērtības kritērijiem, 
• spēt atšķirt būtisku no nebūtiskas informācijas, 
• prast sagatavot mediju vajadzībām atbilstošu preses relīzi, 
• spēt sagatavot informāciju, izcelt būtiskāko, izvairīties no liekvārdības un sarežģītas valodas, noformēt un nosūtīt medijiem pārskatāmā un ērtā veidā.

2012.gadā

• 2012. gada 24.februārī 25 valsts pārvaldes personāla vadības speciālistiem īstenotas mācības „Vide, kurā aug un attīstās darbinieki”, kuras vadīja SIA „Inner Wings” valdes priekšsēdētāja, lektore Sandra Lāce. Apmācību prezentāciju skat. šeit.

Mācību mērķis: 
Valsts pārvaldē nodarbināto kompetences paaugstināšana par mūsdienīgām darbinieku nemateriālās motivēšanas un darbinieku attīstības/karjeras plānošanas metodēm. Galvenie semināra uzdevumi ir pilnveidot izpratni par nemateriālās motivācijas un efektīvas darbinieku attīstības un karjeras veidošanas labo praksi, gūt idejas un instrumentus praktiskam pielietojumam darbavietās.

Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
• Darbinieka motivācija un darba izpildes uzdevuma veicināšana ar atbilstošu motivēšanu; 
• Ieskats motivācijas teorijā un kā tā darbojas praksē;
• Nemateriālā motivācija, tās neatsveramā nozīme šodienas ekonomiskajos apstākļos; 
• Darbinieku attīstība un karjeras iespējas kā būtisks motivācijas aspekts - Latvijas un Eiropas labā prakse;
• Idejas praktiskai lietošanai Latvijas Republikas ministrijās nodarbināto nemateriālai motivēšanai;
• Darbinieku attīstības/izaugsmes/karjeras vajadzību noteikšana; 
• Kompetenču pieeja darbinieku attīstībā - labā prakse un teorija Latvijā un Eiropā darbinieku attīstībai un karjeras plānošanai mūsdienu ekonomikas apstākļos;
• Darbinieku attīstības plānošana un realizēšana; 
• Mūsdienīgas attīstības metodes: mācīšanās darbavietā, mentorings, koučings un citas metodes; 
• Idejas praktiskam pielietojumam Latvijas Republikas ministrijās nodarbināto attīstības un karjeras plānošanā; 
• Koučinga pielietojuma izpratne un pamata prasmju treniņš.

• 2012. gada 25.maijā 12 valsts sekretāriem un to vietniekiem tika īstenotas mācības „Komandas, kas sasniedz mērķus, vadīšana”, kuras vadīja SIA „Inner Wings” valdes priekšsēdētāja, lektore Sandra Lāce. Apmācību prezentāciju skat. šeit.

Mācību mērķis: 
Valsts pārvaldes iestāžu augstākā līmeņa vadītāju kompetences paaugstināšana darbinieku komandu efektīvā, uz rezultātu vērstā vadīšanā. Galvenie mācību uzdevumi ir pilnveidot izpratni par komandas darba efektīvas vadīšanas „pamatakmeņiem”: mērķu izvirzīšanu, lomu un atbildību sadali, komunikāciju, pozitīvas un uz rezultatīvu darbu vērstas sadarbības veidošanu, kā arī sniegt ikdienas darbam noderīgus praktiskus ieteikumus un metodes.

Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:

• Izpratne par komandu; 
• Struktūrvienība kā komanda iestādes kontekstā un vadītājs kā vadības komandas dalībnieks;
• Atbildības un līdzatbildības uzņemšanās, sadarbība situāciju risināšanā;
• Komandas attīstības „pamatakmeņi” un to iedzīvināšana ikdienā;
• Sistemātiska, uz produktīvu resursu izmantošanu vērsta darba izpildes vadīšana;
• Mērķu skaidrība un definētas lomas;
• Atklāta komunikācija;
• Efektīva lēmumu pieņemšana;
• Līdzsvarota līdzdarbība un novērtēta dažādība;
• Vadīti konflikti un pozitīva atmosfēra, sadarbība attiecībās;
• Līdzdarbīga līderība;
• Komanda, kas var vairāk: radošums, efektīva resursu izmantošana, iniciatīva, uzdrīkstēšanās.

• 2012. gada 21.septembrī 19 valsts pārvaldes komunikācijas speciālistiem tika īstenotas mācības „Datu vizualizācijas un infografikas – mūsdienīgs risinājums sarežģītas informācijas pasniegšanai”, kuras vadīja eksperts infografiku veidošanā, SIA „ADD Profi” lektors Jurģis Bērziņš. Apmācību prezentāciju skat. šeit. (.pdf)

Mācību mērķis: 
Attīstīt komunikācijas speciālistu analītiskās spējas pasniegt informāciju vienkāršā, saprotamā un radošā veidā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas.

Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
• Kas ir datu vizualizācija un kas ir infografika?
• Kādēļ mūsdienu komunikācijā izmantojami šādi instrumenti? 
• Datu vizualizāciju veidi;
• Tēmas izvēle datu vizualizāciju un infografiku veidošanai;
• Datu atlases metodes;
• Praktiski rīki datu vizualizāciju un infografiku veidošanā;
• Infografikas izveide paša rokām.

* 2012. gada 5.oktobrī 26 valsts pārvaldes personāla vadītājiem tika īstenotas mācības „Personāla atlase un stresa vadība pieredzējušiem personāla vadītājiem”, kuras vadīja SIA „Talentor Latvia” partnere, valdes locekle un konsultante Katrīna Ošleja. Apmācību materiālus skat. šeit. (.rar)

Mācību mērķis: 
Veikt pieredzējušu valsts pārvaldes iestāžu personāla vadītāju apmācību par kompetenču novērtēšanas metodēm personāla atlasē ar īpašu fokusu uz specifiskām intervēšanas metodēm, kas papildinātu jau esošās prasmes un zināšanas par darba interviju, sniedzot iespēju padziļināti novērtēt un prognozēt kandidātu kompetences un motivāciju. Papildus iepriekšminētajam mācību mērķis ir arī sniegt īsu ieskatu stresa pārvarēšanas tehnikās, kā arī attīstīt spēju uzņemties atbildību par savu pašsajūtu un elastīgāk pielāgoties ārējās vides prasībām.

Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- Amata apraksts, kompetences un novērtēšanas metodes;
- Iesniegto dokumentu analīze, intervijas vide un neverbālā komunikācija;
- Interviju veidi un process;
- Uzvedības intervijas principi;
- Atsauksmes;
- Stress personāla vadītāja darbā.

* 2012. gada 5. un 7.novembrī 16 valsts pārvaldes komunikācijas speciālistiem tika īstenotas mācības „Video veidošana – mūsdienīgs risinājums informācijas pasniegšanā”, kuras vadīja Latvijā atzīts multimediju eksperts un kinematogrāfs, SIA „FFWD” valdes loceklis Reinis Traidās. Mācību prezentāciju skat. šeit. (.pdf)

Mūsdienās video ir kļuvis par būtisku komunikācijas rīku, par universāli saprotamu produktu, ar kura palīdzību var risināt daudz un dažādas problēmas, skaidrot sarežģītus formālus procesus, kā arī informēt presi un sabiedrību par aktuāliem notikumiem valsts pārvaldē un darbā. Lai video būtu vizuāli tehniski kvalitatīvs, saturiski skaidrs un viegli uztverams, ir jāapgūst konkrēta tehnika, metodoloģija un nosacījumi. Mācību mērķis ir attīstīt komunikatoru tehniskās iemaņas un izpratni par video montāžas procesu, radot saistošu materiālu savām privātajām vai darba vajadzībām, kā arī sniegt ieskatu video montāžas radošajos un satura aspektos.

Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- Izprast vispusējus video montāžas principus un metodes;
- Iegūt praktiskas iemaņas vienkāršu video klipu montāžā; 
- Iemācīties strādāt ar nekustīgiem titriem un grafiskiem elementiem video attēlā;
- Apgūt pamata iemaņas strādājot ar audio un skaņu efektiem.
- Iegūt pamata tehniskās zināšanas par video un audio kompresijas pamatprincipiem;
- Iegūt pamata līmeņa praktiskas iemaņas klipu sagatavošanā nodošanai gala formātā;
- Iegūt praktiskas iemaņas nelineārās video montāžas programmatūras Adobe Premiere Elements lietošanā.

2013.gadā

* 2013. gada 30.janvārī 13 valsts pārvaldē nodarbinātajiem (iestādes un struktūrvienību vadītājiem) tika īstenotas mācības „Efektīvas komandas vadīšana”, kuras vadīja personāla vadības konsultante, SIA „INNER WINGS” valdes priekšsēdētāja Sandra Lāce. Mācību prezentāciju skat. šeit. (.pdf)

Mācību mērķis:
- Vadītāji apzinās un izprot savu lomu un atbildību katrā no komandas attīstības posmiem, ir izveidojuši savas komandas kritiski nepieciešamās rīcības, lai komandu aizvestu uz „Efektīva/produktīva darba posmu”;
- Vadītāji katrā no komandas darba būtiskajiem aspektiem (vai savai struktūrvienībai aktuālajos aspektos) ir izveidojuši idejas rīcībai ikdienas darbā, lai nodrošinātu, ka struktūrvienība sasniedz gan savus mērķus, gan iekļaujas organizācijas kontekstā, spēj atbalstīt kolēģus, uzņemas atbildību par kopējo darba rezultātu.

Mācību seminārā tika apgūtas šādas tēmas:
- Izpratne par komandu;
- Komandas darba būtiskie aspekti un to efektivitātes nodrošināšana ikdienā;
- Ar komandas darba pilnveidi saistītu situāciju risināšana.

* 2013. gada 27.februārī aktivitātes ietvaros 11 valsts pārvaldē nodarbinātajiem (iestādes un struktūrvienību vadītājiem) tika īstenotas mācības „Vadītājs kā līderis”, kuras vadīja personāla vadības konsultante, SIA „INNER WINGS” valdes priekšsēdētāja Sandra Lāce. Mācību prezentāciju skat. šeit. (.pdf)

Mācību mērķis:
- Vadītāji apzinās savus kā vadītāja personības pilnveides „kritiskos punktus”, ir noformulējuši rīcības, kuras sevī saskata kā pilnveidojamas;
- Vadītāji ir saņēmuši un trenējuši „mazās receptes” komunikācijai ar darbiniekiem – uzdevumu došanai, atgriezeniskai saitei (pozitīvai, kritiskai).

Mācību seminārā tika apgūtas šādas tēmas:
-Vadītāja loma un personība;
-Komandas darba būtiskie aspekti un to efektivitātes nodrošināšana ikdienā.

* 2013. gada 10., 11., 17. un 18.aprīlī kopumā 19 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „MS Windows 7 un Office 2010 jaunās iespējas”, kuras vadīja A/S „Datorzinību centrs lektore Nora Kopmane.

Mācību mērķis:
Lai uzlabotu valsts pārvaldē nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, nepieciešams pilnveidot viņu zināšanas jauno tehnoloģiju piedāvāto risinājumu izmantošanā ikdienas darbā. Mācību gaitā dalībnieki guva izpratni par Windows 7 operētājsistēmu un tās būtiskākajām atšķirībām no Windows XP operētājsistēmas, kā arī tika iepazīstināti ar būtiskākajām izmaiņām Microsoft Office 2010 lietojumprogrammās (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) un ieguva praktiskas iemaņas darbā ar to piedāvātajām jaunajām iespējām.

* No 2013. gada 11.aprīļa līdz 23.maijam (40 akadēmisko stundu garumā) kopumā 20 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Komunikācijas kompetence: kā uzlabot prasmi sarunāties un veidot lietišķas attiecības”, kuras vadīja SIA „Occam Consulting” valdes loceklis Asoc.prof., Dr.phil. Edmunds Apsalons.

Mācību ietvaros valsts pārvaldē nodarbinātie apguva šādas tēmas:

- Lietišķas sarunas stratēģiskie un komunikatīvie principi;
- Uz sarunas partnera vajadzībām un vēlmēm orientētas sarunas pamatprincipi;
- Komunikatīvi korekta viedokļa formulējuma principi;
- Lietišķas argumentācijas stratēģija: ticama, racionāla un normatīva argumentācija;
- Lietišķas argumentācijas metodika un tehnika: deduktīvas argumentācijas formas;
- Lietišķas argumentācijas metodika un tehnika: induktīvas argumentācijas formas;
- Sarunu plānošanas metodika: kā sagatavoties ikvienai nopietnai sarunai;
- Sarunu vadīšanas metodika: kā mērķtiecīgi vadīt sarunas;
- Pārliecināšanas un godīgas manipulācijas tehnika;
- Sarunas vadīšanas retoriskie paņēmieni;

* 2013. gada 26.aprīlī un 3.maijā kopumā 42 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Krīžu komunikācija”, kuras vadīja SIA „Baltic Communication Partners” piesaistītā lektore Mg.sc.soc. Ruta Siliņa. Mācību prezentāciju skat. šeit (.ppt)

Mācību mērķis:
Dažādas krīzes skārušas arī Latviju, tajā esošas valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumus. Līdz ko krīzes situācijā viena no iesaistītajām pusēm ir valsts pārvaldes iestāde, tā jautājums par krīžu komunikāciju kļūst aktuāls arī attiecīgajai iestādei. Līdz šim ir bijuši gan veiksmīgi, gan mazāk veiksmīgi krīzes komunikācijas gadījumu. Iepriekšminētais norāda uz nepieciešamību veikt apmācību valsts pārvaldes komunikācijas speciālistiem par krīžu komunikāciju, stiprināt viņu komunikācijas prasmes paaugstināta stresa un nenoteiktības apstākļos un veidot izpratni par krīžu komunikācijas specifiku.

Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- izprast riska, problēmu un krīžu būtību un komunikācijas ietekmi to risināšanai,
- noteikt krīzes tuvošanās jeb brīdinājuma pazīmes un spēt tās monitorēt,
- analītiski spēt izvērtēt situācijas un piedāvāt krīžu komunikācijas risinājuma stratēģijas,
- spēt komunicēt ar medijiem krīzes situācijā,
- prast sagatavot mediju vajadzībām atbilstošu krīzes situācijas preses relīzi un runu. 

* 2013. gada 30. un 31.maijā un 12. un 13.jūnijā kopumā 19 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Dokumentu sagatavošana un tekstu rediģēšana lietpratējiem”, kuras vadīja A/S „Datorzinību centrs” lektore Nora Kopmane.

Mācību mērķis:
Lai uzlabotu valsts pārvaldē nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, nepieciešams pilnveidot viņu zināšanas jauno tehnoloģiju piedāvāto risinājumu izmantošanā savā ikdienas darbā. Mācību gaitā dalībnieki apguva programmas funkcionālās iespējas ar mērķi paātrināt dokumentu noformēšanas procesu un paaugstināt darba efektivitāti, strādājot ar teksta redaktoru Microsoft Word 2010. Mācību ietvaros dalībnieki attīstīja prasmes ātrāk un efektīvāk veikt dokumentu standartizāciju, sērijveida vēstuļu sagatavošanu un dokumenta noformējuma automatizāciju. 

* 2013. gada 5., 6. un 7.jūnijā kopumā 17 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Radošā domāšana”, kuras vadīja Banku augstskolas Vadībzinības katedras docents Lotārs Dubkēvičs.

Mācību mērķis:
identificēt, pilnveidot un attīstīt radošās domāšanas prasmes un iemaņas individuālajā, un komandas līmenī.
Mācību ietvaros valsts pārvaldē nodarbinātie apguva šādas tēmas:
- radošuma teorijas;
- motivācija un radošums;
- domāšanas līmeņi;
- radošās domāšanas izpausmes;
- domāšanas stili;
- radošo ideju attīstības tehnoloģijas;
- radošā domāšana un lēmumu pieņemšanas modeļi. 

* 2013. gada 7.jūnijā kopumā 27 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Efektīvas atalgojuma sistēmas veidošana”, kuras vadīja SIA „O.D.A.” vadošā konsultante Gitāna Dāvidsone un vecākā konsultante Lauma Prikšāne. 

Mācību mērķis:
Veicināt un nostiprināt ministriju personāla vadītāju un personāla speciālistu izpratni par efektīvas atalgojuma sistēmas veidošanas principiem un dažādu atalgojuma daļu izmantošanu darbinieku motivēšanā, efektīvu atalgojumam paredzēto finanšu resursu sadali, personāla vadītāju un speciālistu stratēģisko lomu efektīvas atalgojuma sistēmas veidošanā. Kā arī attīstīt ministriju personāla vadītāju un personāla speciālistu prasmes amatu klasifikācijā, darba izpildes novērtēšanas rezultātu izmantošanā atalgojuma noteikšanā un atalgojuma jautājumu skaidrošanā vadītājiem un darbiniekiem. 

Mācību ietvaros valsts pārvaldē nodarbinātie apguva šādas tēmas:
- efektīvas atalgojuma sistēmas veidošanas principi;
- atalgojuma sistēmas elementi un to izmantošanas mērķi;
- materiālo un nemateriālo stimulu loma darbinieku motivēšanā;
- amatu vērtēšanas un klasifikācijas principi, amatu kataloga izmantošana;
- kā efektīvi izmantot mēnešalgu diapazonu;
- atalgojuma fonda efektīva sadalīšana;
- darba izpildes novērtēšanas rezultātu sasaiste ar atalgojumu;
- atalgojuma komunikācijas principi.

* 2013. gada  23.jūlijā Rēzeknē, 25.jūlijā Kuldīgā, 30.jūlijā Siguldā un 1.augustā Jelgavā kopumā 106 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas Valsts administrācijas skolas piedāvātās mācības „Darbinieku profesionālā stresa samazināšana”, kuras vadīja pasniedzējas Aiga Babre, Ingrīda Rudaka un Vineta Grīvza.

Mācību mērķis:
Sniegt teorētiskās zināšanas par stresa iemesliem, izpausmi un sekām, identificēt profesionālā stresa rašanās iemeslus, kā arī apgūt praktiskus stresa regulēšanas paņēmienus un sagatavot individuālo plānu personīgā stresa līmeņa samazināšanai un tā profilaksei. Mācībās izmantotās metodes: diskusijas, grupu darbs, situāciju analīze, spēles, vingrinājumi.

* 2013. gada 19. un 20.septembrī kopumā 30 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Rakstība tīmekļa vietnēm”, kuras vadīja SIA „Cube” lietojamības eksperte, UX arhitekte Līga Lētiņa.
Mācību materiālus skat. šeit (.rar)

Mācību mērķis:
Lai informācija iestādes mājaslapā būtu viegli uztverama, saprotama, pieejama un ērti lietojama tās apmeklētājiem, tā jāveido īpaši tīmekļa vietnēm un ņemot vērā lietotāju uztveres īpatnības. Savukārt, lai izglītotu komunikāciju speciālistus un mājaslapu administratori apgūtu prasmes veidot tekstus un saturu tīmekļa vietnēm atbilstoši lapas apmeklētāju uztveres īpatnībām un meklēšanas sistēmu (Google, Yahoo u.c.) darbības principiem, īstenotas praktiskās mācības par rakstību tīmekļa vietnēm.

Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- cilvēka-datora mijiedarbība;
- uztveres īpatnības;
- teksta strukturēšana tīmekļa vietnēm;
- teksta optimizācija meklētājiem (SEO) un atbilstoši lietotāju vajadzībām;
- satura ievietošanas tehniskās īpatnības.

* 2013. gada 27.septembrī uzsākta talantu vadības programma „LĪderis raDa Attīstību KomAndā” kopumā 16 valsts pārvaldē nodarbinātajiem (zemākā un vidējā līmeņa vadītājiem). Programmas vadītāja – mentore, SIA „A.K. Change. Leadership. Consulting.” valdes priekšsēdētāja Agita Kalviņa sniedza atbalstu mācību dalībnieku attīstības vajadzību izzināšanā un individuālo attīstības plānu izstrādē, kā arī novērtēja dalībnieku progresu mācību gaitā.

Programmas mērķis ir atbalstīt jauno vadītāju profesionālo un personīgo izaugsmi, kas veicina iestādes un valsts pārvaldes panākumus.
Talantu vadības programmas ietvaros īstenoti šādi mācību kursi:

1. Organizācija kā sistēma (2013.gada 2.oktobrī). Mācību vadītāja – SIA „Humulus” valdes locekle Iveta Apine. Mācību ietvaros apgūtas šādas tēmas:
- organizācija kā sistēma, kas ietilpst organizācijas sistēmā;
- cilvēki un struktūrelementi, kas veido organizācijas sistēmu, vadītājs un viņa vieta organizācijas sistēmā;
- sistēmiskie principi, kas nodrošina organizācijas veselīgu pastāvēšanu ilgtermiņā;
- sistēmisko principu saistība ar vadības kompetencēm, motivāciju, kvalitāti, izaugsmi, izpildi;
- organizācija kā savstarpēju attiecību sistēma, mijiedarbība un komunikācija organizācijas ietvaros, vadības iespējas un atbildība;
- organizācijas vadība, struktūra, procesi, mērķi, šķēršļi, resursi un attīstības perspektīvas sistēmiskā skatījumā.

2. Uz rezultātu orientēta darba izpildes vadība (2013.gada 17.oktobrī). Mācību vadītāja – SIA „CREATIVE TECHNOLOGIES” valdes locekle Katri Vintiša. Mācību ietvaros apgūtas šādas tēmas:
- darba izpildes vadības sistēmas mērķis un nepieciešamība;
- mērķu kaskadēšana iestādē;
- individuālo mērķu un sasniedzamo rezultātu definēšana;
- darba izpildes analīze un novērtēšana, darba izpildes kritēriji;
- attīstības darbību noteikšana un profesionālās izaugsmes plānošana;
- attīstības pārrunu vadīšana: sagatavošanās pārrunām, jautājumu uzdošana, rīcība problēmsituācijās.

3. Vadītājs kā līderis (2013.gada 31.oktobrī). Mācību vadītāja – SIA „O.D.A.” valdes locekle Gitāna Dāvidsone. Mācību ietvaros apgūtas šādas tēmas:
- izpratne par līderību: kas atšķir vadītāju no līdera;
- līderu lomas un funkcijas organizācijā, līderu raksturojums;
- personīgo vērtību un mērķu nozīme vadītāja kā līdera darbā;
- līdera ietekmes avoti, emocionālā inteliģence kā līdera ietekmes avots un instruments;
- līderība sarežģītās vadības situācijās;
- refleksija: manas stiprās puses un attīstības vajadzības līdera lomā.

4. Vadītāja loma un komandas vadīšana (2013.gada 15.novembrī). Mācību vadītāja – SIA „INNER WINGS” valdes priekšsēdētāja Sandra Lāce. Mācību ietvaros apgūtas šādas tēmas:
- vadītāja loma, atbildība un uzdevumi, laba vadītāja personība, rīcība, tēls un attieksmes – sevis izpratne, sociālā inteliģence;
- vadīšanas stili un to izmantošana vadītāja darbā – situatīvā vadīšana;
- komandas attīstības posmi, prasme tos identificēt un komandas virzīšana uz produktīvu darba rezultātu;
- efektīvas komandas pamata kritēriji un vadītāja loma to realizēšanā;
- veselīga un konstruktīva saskarsme ar darbiniekiem;
- deleģēšana un prioritāšu izvirzīšana, darba uzdevuma došana, vienošanās par sagaidāmo rezultātu;
- pozitīvas atgriezeniskās saites sniegšana;
- darbinieku motivēšana: cilvēka iekšējās motivācijas izprašana;
- motivējošas darba vides veidošana: attīstības iespējas, emocionālā piesaiste darbavietai.

5. Pārmaiņu vadīšana un organizācijas kultūra (2013.gada 29.novembrī). Mācību vadītājs – SIA „Energise” valdes loceklis Uldis Pāvuls. Mācību ietvaros apgūtas šādas tēmas:
- kā noteikt, vai pārmaiņas ir efektīvas;
- K.Levina pārmaiņu modelis;
- Dž.Kotera 8 pārmaiņu soļi un paātrināšanas instrumenti;
- Dž.Fišera izstrādātais personīgo pārmaiņu process;
- kas ir organizācijas kultūra, kā to mainīt;
- 5 dažādas kultūras stadijas un nepieciešamā rīcība izmaiņu nodrošināšanai.

6. Radoša domāšana un lēmumu pieņemšanas modeļi (2013.gada 11.decembrī). Mācību vadītāja – biedrības „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska. Mācību ietvaros apgūtas šādas tēmas:
- radošuma loma iestādes tēla un tās darbinieku kapacitātes stiprināšanā;
- viedā partnerība – starpdisciplinārā sadarbība nākotnes risinājumiem;
- simulācija valsts pārvaldes nākotnes kapacitātei;
- kā izveidot un noturēt jaunrades kultūrvidi kolektīvā.


* 2013. gada 10.oktobrī kopumā 11 valsts pārvaldē nodarbinātajiem (Valsts kancelejas struktūrvienību vadītājiem) tika īstenotas mācības „Komandas radošais gars”, kuras vadīja biedrības „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska. 

Mācību mērķis: 
Saglabājot neformālu atmosfēru, sniegt praktiskus instrumentus struktūrvienību vadītājiem savu radošo resursu apzināšanā un pielietošanā, lai ne tikai izstrādātu XXI gadsimta garam atbilstošus darba jautājumu risinājumus, bet arī veidotu jaunas pakāpes attiecības kolektīvā koprades sajūtas ietvaros, kas vērsti uz Valsts kancelejas stratēģiskā cilvēkresursu „portfolio” noformēšanu un organizatoriskās ilgtspējas stiprināšanu.
Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- radošuma praktiskā „seja” un loma iestādes darbinieku mijiedarbības stiprināšanā;
- „Pret-a-porter” jeb komandas iekšējo resursu „zelta griezums”;
- runātāja tēls XXI gadsimtā auditorijas priekšā;
- viedā partnerība – starpdisciplinārā sadarbība nākotnes risinājumiem;
- komandas biedru „portfolio”.

* 2013. gada 24., 25., 31.oktobrī un 1.novembrī kopumā 20 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „CorelDRAW kursi iesācējiem”, kuras vadīja SIA „Smart Training” mācību centra „New Horizons Latvia” lektors Andris Krastiņš. 

Mācību mērķis: 
Lai uzlabotu valsts pārvaldē nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, nepieciešams pilnveidot viņu zināšanas jauno tehnoloģiju piedāvāto risinājumu izmantošanā savā ikdienas darbā.
Mācību gaitā dalībnieki apguva programmas funkcionālās iespējas un mācību noslēgumā prot identificēt un pielāgot CorelDRAW vidi, veidot un modificēt objektus un grafiskus attēlus, formatēt tekstu un sasaistīt to ar objektiem, kā arī strādāt ar īpašām rakstzīmēm un simboliem.
Mācību ietvaros valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- ievads darbā ar CorelDRAW;
- zīmēšanas rīki;
- darbs ar objektiem;
- objektu formatēšana;
- darbs ar tekstu;
- vides pielāgošana;
- darbs ar rindkopu tekstu;
- sagataves un stila modificēšana un izveidošana;
- objektu modificēšana un zīmēšana;
- izgriezumkopas lietošana;
- uzlaboto drukāšanas opciju lietošana.

* 2013. gada 22.novembrī kopumā 10 valsts pārvaldē nodarbinātajiem (zemākā un vidējā līmeņa vadītājiem) tika īstenotas mācības „Efektīvs vadītājs”, kuras vadīja SIA „Smart Change Comsult” valdes locekle Agita Kalviņa. 

Mācību mērķis: 
Pamatojoties uz jaunākajām atziņām vadībzinātnē, piedāvāt efektīvas vadības un līderības kompetenču attīstības treniņu, kas palīdzētu kļūt veiksmīgākiem darbinieku iedvesmošanā un vadīšanā.
Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- efektīva vadītāja lomas, līderība un vadīšana;
- mans vadītāja profils, efektīva vadītāja kompetences;
- efektīva lēmumu pieņemšana un stratēģiskā plānošana;
- mans līderības stils, efektīva vadītāja prioritātes;
- kā atraisīt darbinieku potenciālu un uzticēties viņiem, efektīva darbinieku motivēšana.

* 2013. gada 22., 29.novembrī un 6., 13.decembrī kopumā 26 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Komunikācijas stratēģiskā plānošana”, kuras vadīja SIA „Dzeltenā Zemūdene” valdes loceklis Zigurds Zaķis. 

Mācību mērķis: 
Intensīvs mācību kurss komunikācijas stratēģiskajā plānošanā, tādējādi stiprinot komunikācijas speciālistu zināšanas un prasmes plānot komunikāciju ilgtermiņā un saskaņā ar iestādes darbības mērķiem un sabiedrības gaidām.

Mācību ietvaros valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- Stratēģija. Komunikācija šodien. Komunikāciju stratēģiskā plānošana.
- Komunikāciju plānošanas process un tā galvenie elementi.
- Efektīva komunikācija. Integrētās kampaņas.
- Būt izcilam klientam: partneru izvēle, sadarbības organizācija, darba uzdevumi un radošā darba izvērtēšana.

* 2013. gada 4., 18.decembrī un 2014.gada 8., 15.janvārī kopumā 12 Valsts kancelejā nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Kvalitātes vadība”, kuras vadīja SIA „Leilands un Putnis” valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis. 

Mācību mērķis: 
Nodrošināt vienotu izpratni par Valsts kancelejas kvalitātes vadības sistēmu, kā arī zināšanas par procesu un shēmu pilnveidošanu.

Mācību ietvaros valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- vispārējs ieskats kvalitātes vadībā;
- kvalitātes līmeņi;
- kvalitātes sistēmas;
- kvalitātes pārvaldība un kvalitātes vadības instrumenti;
- ieguvumi, izmantojot kvalitātes vadības instrumentus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai.

* 2013. gada 9.decembrī tika īstenota konference „Starpvalstu investīciju aizsardzības līgumi – pamatprincipi praksē”, kurā piedalījās kopumā 38 dalībnieki (projekta mērķa grupa – 27 valsts pārvaldē nodarbinātie). Konferencē uzstājās viens no atzītākajiem starptautisko investīciju tiesību aizsardzības ekspertiem pasaulē - Veijo Heiskanens (Veijo Heiskanen). 

Konferences mērķis: 
Kompetences celšana tām valsts amatpersonām, kas ikdienā ir tieši vai netieši iesaistītas darbā ar ārvalstu investoriem, lai ilgtermiņā uzlabotu esošo valsts pārstāvības funkcijas praksi saistībā ar starptautisko ieguldījumu aizsardzības strīdiem.

* 2013. gada 18.decembrī kopumā 14 valsts pārvaldē nodarbinātajiem (personāla vadītājiem) tika īstenotas mācības „Personāla vadības stratēģijas izveidošana”, kuras vadīja SIA „Inner Wings” valdes priekšsēdētāja Sandra Lāce. 

Mācību mērķis: 
Sniegt izpratni par jaunākajām tendencēm personāla vadības praksē Eiropā un Latvijā un trenēt prasmes formulēt savas iestādes personāla vadības stratēģiju atbilstoši organizācijas mērķiem.
Mācību seminārā valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- 21.gadsimta tendences darba tirgū;
- nozīmīgākie personāla vadības procesi šodienas ekonomiskajos apstākļos Latvijā/Eiropā;
- izaicinājumi personāla vadībā, ar kuriem sastopas organizācijas, kā tos risināt;
- organizācijas mērķu sasaiste ar personāla vadības stratēģiskajiem mērķiem;
- savas organizācijas personāla stratēģijas izveides principi un rīcības ceļi tās sasniegšanai.

2014.gadā

* 2014. gada 6., 20.martā un 3., 17.aprīlī kopumā 17 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Atbalsts vadītājam”, kuras vadīja SIA „Eiro Personāls” pārstāve Arta Biruma.
Mācību mērķis:
Vadītāja lomas un pievienotās vērtības apzināšanās. Pilnveidot vadītprasmes, lai uzlabotu gan komandas motivāciju, gan rezultātus.
Mācību ietvaros valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- savu stipro un vājo pušu apzināšanās;
- kā sastrādāties ar atšķirīgiem cilvēkiem;
- prasme pārliecinoši prezentēt savu ideju;
- veiksmīgas sarunu vešanas prasmes;
- pašmotivācija un citu motivācija;
- darbinieku iesaistīšanas prasmes.

* 2014. gada 27.martā kopumā 12 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Pārmaiņu vadības līderis”, kuras vadīja SIA „INTU” valdes locekle Anita Gaile.
Mācību mērķis:
Apgūt pārmaiņu vadības prasmes indivīda līmenī, mācīties noteikt iesaistīto pušu intereses un veidot efektīvu pārmaiņu komunikācijas plānu.
Mācību ietvaros valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- kas ir pārmaiņas;
- efektīvas pārmaiņu vadības priekšnoteikumi;
- pārmaiņu vadības spēku modelis;
- cilvēks un pārmaiņas;
- kā iesaistīt pārmaiņās iesaistītās puses;
- pārmaiņu komunikācijas instrumenti.

* 2014. gada 24.aprīlī kopumā 13 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Sadarbība”, kuras vadīja SIA „INTU” valdes locekle Anita Gaile.
Mācību mērķis:
Veicināt sadarbību starp vienāda līmeņa nodarbinātajiem, apgūstot sadarbības psiholoģiskos aspektus, trenēt konfliktu risināšanas prasmi un komunikācijas iemaņas veiksmīgai sadarbībai.
Mācību ietvaros valsts pārvaldes speciālisti apguva šādas tēmas:
- kas ir sadarbība;
- līderība sadarbībā – pieci sadarbošanās līmeņi;
- veiksmīgas sadarbības pamatelementi;
- sadarbība un personiskās robežas;
- konflikti, kā tos risināt turpmākai attīstībai;
- laba komunikācija labai sadarbībai.

* 2014. gada 14. un 15.maijā kopumā 10 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Microsoft Excel 2010 pamati”, kuras vadīja SIA „Baltijas Datoru akadēmija” lektors Ilmārs Bauga.
Mācību mērķis:
Iemācīt studentiem patstāvīgi strādāt ar Microsoft Excel 2010 – iestatīt un pielāgot darblapu savām vajadzībām, noformēt ievadītos datus un šūnas, veikt aprēķinus, izmantojot formulas un funkcijas.

* 2014. gada 28.maijā tika īstenota meistarklase zemākā un vidējā līmeņa vadītājiem līdera prasmju attīstīšanā darbinieku iedvesmošanai un rezultātu sasniegšanai (piedalījās 10 valsts pārvaldē nodarbinātie), kuru vadīja SIA „Smart Change Consult” valdes locekle Agita Kalviņa.
Mācību mērķis:
Pamatojoties uz jaunākajām atziņām vadībzinātnē, līderības pētījumos un labajā praksē, piedāvāt efektīvas līderības komunikācijas prasmju attīstības treniņu, kas palīdzētu kļūt veiksmīgākiem darbinieku iedvesmošanā, vadīšanā un iesaistīšanā, kā arī sadarbības tīklu veidošanā un uzturēšanā.

* 2014. gada 16. un 17.jūnijā kopumā 9 valsts pārvaldē nodarbinātajiem tika īstenotas mācības „Microsoft Excel 2010 lietpratējiem”, kuras vadīja SIA „Baltijas Datoru akadēmija” lektors Ilmārs Bauga.
Mācību mērķis:
Iemācīt studentiem patstāvīgi strādāt ar Microsoft Excel 2010 datu analīzes rīkiem, izmantojot filtrēšanu, atlasīšanu pēc specifiskiem kritērijiem, rakurstabulu (PivotTable) veidošanu, kā arī citus attīstītus rīkus.


2. 4.1.aktivitātes „Funkciju analīzes rīka pilnveidošana” ietvaros 2011. gada 6. aprīlī 60 valsts pārvaldē nodarbinātajiem īstenotas mācības „Funkciju kartiņu ievades rīka apmācības”.

Mācību mērķis:
Iepazīstināt projekta realizācijā iesaistītās puses ar funkciju aprakstīšanas metodoloģiju, kā arī demonstrēt funkciju aprakstīšanas risinājuma lietošanu.

Mācību ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar vadlīnijām funkciju kartiņu aizpildīšanai.
Apmācību prezentāciju skatīt šeit (.pdf)


3. Balstoties uz 4.3.1.aktivitātes „Funkciju nodošanas procesa analīze” ietvaros izstrādātajām rekomendācijām valsts pārvaldē, pašvaldībās un plānošanas reģionos nodarbinātajiem īstenots mācību kurss par funkciju nodošanas pieejām.

Laika posmā no 2011.gada 16.augusta līdz 8.septembrim īstenoti 9 mācību kursi kopumā 225 valsts pārvaldē nodarbinātajiem no visiem Latvijas reģioniem par valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas iespējām un mehānismiem Latvijā un citās pasaules valstīs.

Tā kā funkciju deleģēšana ir būtiska funkciju nodošanas pieeja un tajā ir svarīga arī sabiedrības pārstāvju spēja īstenot deleģēto funkciju, aktivitātes ietvaros tika izstrādāti informatīvie materiāli, kā arī laika posmā no 2011.gada 16.septembra līdz 27.oktobrim īstenots 21 informatīvais pasākums, kura ietvaros visos Latvijas reģionos kopumā 1200 sabiedrības dalībnieki – nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji un uzņēmējus apvienojošas organizācijas - informēti par funkciju deleģēšanas procesu un par valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas iespējām un mehānismu Latvijā. Mācību prezentācijas: Nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiemvalsts pārvaldes, pašvaldību un plānošanas reģionu darbiniekiem.


4. 5.2.aktivitātes „Valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešana” ietvaros laika posmā no 2011.gada 9. līdz 27.jūnijam īstenoti 20 mācību kursi, tai skaitā 3 padziļināti mācību kursi treneriem un struktūrvienību vadītājiem un 17 mācību kursi NEVIS lietotājiem no visiem Latvijas reģioniem, kopumā 500 valsts pārvaldē nodarbinātajiem.

Mācību prezentācijas: lietotāju apmācībāstreneru apmācībās.