Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

21. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1152
TA-2515 
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra formas tērpiem un atšķirības zīmēm"   MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, TM   
2.  VSS-1153
TA-2575 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, LPS, SAM, TM, Latvijas Banka   
Finanšu ministrija
3.  VSS-1138
TA-2563 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LBAS, LDDK, MK, SAM, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs"   
4.  VSS-1139
TA-191 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.819 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LBAS, LDDK, MK, TM, VARAM, biedrība "Latvijas Spēļu biznesa asociācija"   
Izglītības un zinātnes ministrija
5.  VSS-1143
TA-59 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, PKC, SAM, TM, VM, Latvijas Rektoru padome   
6.  VSS-1144
TA-60 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, PKC, SAM, TM, VM, Latvijas Rektoru padome   
Labklājības ministrija
7.  VSS-1140
 
Konceptuāls ziņojums "Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu"  Konceptuāls ziņojums

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IZM, LBAS, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, VM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" (05.12.2019)   
Satiksmes ministrija
8.  VSS-1148
TA-2505 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
9.  VSS-1149
TA-284 
Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Lazdukalna kapi" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Veselības ministrija
10.  VSS-1150
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
11.  VSS-1151
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.  VSS-1141
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.406 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, IZM, LM, TM   
13.  VSS-1142
TA-182 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.308 "Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, IZM, LM, TM   
Zemkopības ministrija
14.  VSS-1145
TA-2558 
Noteikumu projekts "Prasības un robežkontroles kārtība tādai no trešajām valstīm ievedamai pārtikai un saskarei ar pārtiku paredzētajiem materiāliem un izstrādājumiem, kam nepiemēro oficiālo robežkontroli"   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (29.11.2019)   
15.  VSS-1146
TA-329 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, MK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (03.12.2019)   
16.  VSS-1147
TA-759 
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025.gadam"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, LPS, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments