Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
kārtējās sēdes protokols Nr.2

Rīgā 2005.gada 14.aprīlī

Sēdi vada – Arodbiedrību puses vadītājs P.Krīgers

Piedalās:

No valdības puses:

1.

Ministru prezidents

A.Kalvītis

2.

Labklājības ministre

D.Staķe

3.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

4.

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta direktors

G.Krusts

5.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāra padomnieks

A.Krūms

6.

Veselības ministrs

G.Bērziņš

No darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK viceprezidents

T.Tverijons

3.

LDDK viceprezidents

V.Jākobsons

4.

LDDK viceprezidents

K.Lipmans

5.

LDDK valdes loceklis

V.Puriņš

6.

LDDK viceprezidents

V.Meļņiks

7.

LDDK viceprezidents

J.Biķis

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

4.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

5.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētāja vietniece

M.Druka-Jaunzeme

6.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

7.

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības „LIA” priekšsēdētāja

R.Pfeifere

Nepiedalās:

1.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

2.

Ekonomikas ministrs

J.Kariņš

Sēdi sāk plkst. 10.00

Uzaicinātās personas:

1.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Pabalstu nodaļas vadītāja

I.Baranovska

2.

Labklājības ministrijas Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente

A.Kromāne

3.

Labklājības ministrijas Darba departamenta direktore

I.Tāre

4.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre

D.Lūka

5.

Labklājības ministrijas Komunikācijas departamenta direktore

L.Rāfelde

6.

Finanšu ministrija

V.Larionova

7.

Finanšu ministrija

I.Ošiņa

8.

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departaments, Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja

S.Pablaka

9.

Veselības aprūpes nozares apakšpadomes sekretāre

S.Vasaraudze

10.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

11.

Latvijas metālistu arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

S.Drīksna

12.

Meža nozaru arodbiedrības padomnieks

E.Grandavs

13.

LDDK valdes loceklis

A.Suškins

14.

LDDK valdes loceklis

J.Kalējs

15.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

16.

LDDK izglītības un nodarbinātības eksperte

M.Paņkova

17.

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” personāla direktore

B.Ābiķe

18.

NTSP sekretāriāta praktikante

E.Jansone

Pirms sākt sēdi, P.Krīgers izsaka pateicību S.Drīksnam un E.Grandavam par ļoti lielo ieguldījumu NTSP darbā, jo viņi šajā padomē ir no pašiem pirmssākumiem un tagad viņi savus grožus grib nodot jaunākiem arodbiedrību biedriem Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietniekam A.Muhlinkinam un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības „priekšsēdētājai R.Pfeiferei.

Par NTSP 14.04.2005. kārtējās sēdes darba kārtības projektu

Dalībpušu vadītājiem ir priekšlikums papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu par Latvijas delegācijas sastāvu Starptautiskās Darba organizācijas kārtējai sesijai apstiprināšanu. Svītrot no darba kārtības 3.punktu un 6.punktu.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2005.gada 14.aprīļa kārtējās  sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP 19.01.2005. kārtējās sēdes protokolu Nr.1.

2. Par minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 80 uz Ls 100

3. Par Konceptuālajiem priekšlikumiem pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanai valstī

NTSP darba grupas gala ziņojums

4. Kolektīvo interešu strīdu izšķiršanas publisko samierinātāju apstiprināšana.

5. Par Latvijas delegācijas sastāvu Starptautiskās Darba organizācijas kārtējai sesijai apstiprināšanu.

1. jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt NTSP 19.01.2005. kārtējās sēdes protokolu Nr.1.

2. jautājums

Ziņoja – Labklājības ministrijas Darba departamenta direktore - I.Tāre

Labklājības ministrija piedāvā:

1) izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai priekšlikumu paaugstināt minimālo mēneša darba algu no Ls 80 uz Ls 100 sākot ar 2006.gada 1.janvāri;

2) lai varētu paaugstināt minimālo mēneša darba algu 2006.gadā un turpmākos gados, veikt grozījumus Izglītības likumā un svītrot Izglītības likuma 53.panta otro daļu, kas paredz, ka pedagogam ar zemāko profesionālo kvalifikāciju minimālā darba samaksa par vienu slodzi nedrīkst būt zemāka par divām minimālajām mēnešalgām.

Lai noteiktu, kas strādājošiem, kuriem darba samaksa noteikta minimālās mēneša darba algas apmērā, ir izdevīgāk, paaugstināt minimālo mēneša darba algu vai ar nodokli neapliekamo minimumu, Labklājības ministrija izvērtēja trīs variantus attiecībā uz strādājošo mēneša neto darba algu izmaiņām:

I variants - Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana no Ls 80 uz Ls 100 un plānotā ar algas nodokli neapliekamā minimuma paaugstināšana no Ls 26 uz Ls 32;

II variants - Minimālās mēneša darba algas nepaaugstināšana un plānotā ar algas nodokli neapliekamā minimuma paaugstināšana no Ls 26 uz Ls 32;

III variants - Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana no Ls 80 uz Ls 100 un plānotā ar algas nodokli neapliekamā minimuma nepaaugstināšana.

Lai paaugstinātu strādājošo mēneša neto darba algas, salīdzinot šos trīs variantus, vislabākais ir I variants, jo tas paredz vislielāko strādājošo neto darba algas pieaugumu.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

A.Kalvītis – Vajadzētu pirms tam saņemt valdības lēmumu un aicina runāt par reāliem skaitļiem un reālu nākamā gada budžeta ienākumu izmantošanu.

D.Staķe – ierosina apspriest jautājumu par kompromisa variantu – palielināt minimālo algu līdz 90 Ls un neapliekamo minimumu palielināt līdz 32 Ls.

A.Kalvītis – Labklājības ministrijas piedāvātais kompromisa variants ir apspriežams un ir jāveic precīzi aprēķini un jāveic dialogs ar skolotāju arodbiedrību, kā risināt skolotāju algu palielināšanu nākošā gadā.

Par apspriežamo jautājumu izteicās: Z.Semjonova, T.Tverijons, V.Meļņiks, V.Puriņš, G.Bērziņš, A.Muhlinkins, O.Spurdziņš, A.Harbaceviča, P.Krīgers, E.Baldzēns, V.Gavrilovs, K.Lipmans.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Uz nākamo 25.05.2005 NTSP sēdi lūgums Finanšu ministrijai sagatavot nepieciešamos aprēķinus piedāvātajam variantam - minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 80 uz Ls 90 (palielinot par 10 Ls), neapliekamā minimuma paaugstināšana no Ls 26 uz Ls 32 (palielinot par 6 Ls) un par apgādībā esošiem palielinot par 4 Ls sākot ar 2006.gada 1.janvāri.

3. jautājums

Ziņoja – LDDK valdes loceklis, NTSP darba grupas vadītājs – A.Suškins.

Priekšlikumi problēmas risināšanai

1.PRIEKŠLIKUMS:

Ieviest darbnespējas lapu veidlapu centralizētu tiražēšanu, glabāšanu un izdošanu ārstniecības iestādēm, nodrošinot darbnespējas lapām (DNL) kodētu numerāciju.

Mērķis: Uzlabot darbnespējas lapu veidlapu reģistrāciju.

Sasniedzamais rezultāts:

1.Paaugstināta ārstu, kuri izsniedz darbnespējas lapas, atbildība par šo lapu uzskaiti;

2.Noteikta institūcija, kura nodrošina noteiktā mērķa sasniegšanu.

2.PRIEKŠLIKUMS:

Izveidot valstī vienotu pārejošas darbnespējas reģistrācijas datu bāzi.

Mērķis: Informācijas nodrošināšana analīzes un kontroles veikšanai.

Sasniedzamais rezultāts: Uzlabota darbspēju ekspertīzes un darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotības kontrole: izmantojot reģistra datus iespējama darbnespējas lapu pamatotības izlases kontrole.

3.PRIEKŠLIKUMS:

MADEKKI paaugstināt kvalitātes kontroles mehānismu, veicot izlases kārtībā, kā arī pēc darba devēja lūguma, pacienta ārstniecības taktikas izvērtējumu ģimenes ārsta prakses vietā

Mērķis: Uzlabot darbspēju ekspertīzi un darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību.

Sasniedzamais rezultāts: Nepamatotu darbnespējas lapu izsniegšanas gadījumu samazināšana.

Risinājums: MADEKKI darbības kapacitātes stiprināšana papildus 500 darbnespējas gadījumu pamatotības izvērtēšanai gadā.

4.PRIEKŠLIKUMS:

Preventīvo pasākumu stiprināšana nodarbināto saslimstības mazināšanai, to attīstība jaunā kvalitātē.

Sasniedzamais rezultāts: Samazinājusies nodarbināto saslimstība nesakārtotas darba vides iedarbības rezultātā.

5.PRIEKŠLIKUMS:

Uzlabot sadarbību informācijas apmaiņas jomā starp ārstu praksēm, uzņēmējsabiedrībām un darba devējiem, pašvaldībām, Valsts darba inspekciju, MADEKKI.

Mērķis: Savlaicīga un kvalitatīva informācijas apmaiņa starp iesaistītajām institūcijām, nodrošinot labāku kontroles un preventīvo pasākumu veikšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Savlaicīgi un kvalitatīvi veikti preventīvie pasākumi un kvalitatīvāks, pamatotāks kontroles mehānisms.

Pasākuma realizēšanai papildus līdzekļi no valsts budžeta, kā arī darba devēju u.c. līdzekļiem nav nepieciešami.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

G.Bērziņš, D.Staķe, T.Tverijons, V.Gavrilovs.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1) Atbalstīt „Konceptuālajos priekšlikumos pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanai valstī”.

2) Aicināt valdību uzdot Veselības un Labklājības ministrijai, pieaicinot sociālos partnerus, līdz 2005.gada 13.septembrim, izstrādāt pasākumu plānu atbalstīto konceptuālo priekšlikumu pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanai valstī ieviešanai un iesniegt tos izskatīšanai NTSP sēdē.

4. jautājums

Ziņo – NTSP sekretāre – S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt Kolektīvo interešu strīdu izšķiršanas publiskos samierinātājus saskaņā ar pievienoto sarakstu.

5. jautājums

Ziņoja – LDDK prezidents – V.Gavrilovs

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt delegācijas sekojošu sastāvu: Labklājības ministre D.Staķe, LDDK pārstāvji – V.Gavrilovs, M.Paņkova, LBAS pārstāvis – E.Baldzēns.

Sēdi slēdz plkst. 12.36

Sēdes vadītājs P.Krīgers

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

D.Staķe

Labklājības ministre

Valdības puses vadītāja

2005.gada 29.aprīlī

V.Gavrilovs

LDDK prezidents

Darba devēju puses vadītājs

2005.gada 28.aprīlī

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu