Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.1

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2012.gada 19.aprīlī

 

Sanāksmi vada:

Inese Gailīte,
Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejas direktora vietniece

 

 

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Vita Upeniece

 

-

Anita Rimša

No Ārlietu ministrijas

-

Irina Mangule

No Ekonomikas ministrijas

-

Marita Miķelsone

No Finanšu ministrijas

-

Dana Aleksandrova

No Ģenerālprokuratūras

-

Aivars Ostapko

No Iekšlietu ministrijas

-

Gunta Kurme

 

-

Inga Ļaksa

 

-

Karina Zagoskina

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Alvils Strīķeris

 

-

Ilze Draveniece

 

-

Inese Terinka

No Kultūras ministrijas

-

Daina Āboliņa

No Labklājības ministrijas

-

Aija Vanaga

No Latvijas Bankas

-

Maija Āboliņa

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Ieva Feldmane

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

 

-

Inguna Strautmane

No Tieslietu ministrijas

-

Baiba Lielkalne

 

-

Sanita Mertena

 

-

Sandra Vīgante

 

-

Kristīne Kuprijanova

No Veselības ministrijas

-

Raimonds Osis

No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

-

Aina Stašāne

No Zemkopības ministrijas

-

Gunita Aizstrauta

No Valsts kancelejas

-

Solveiga Līce

 

-

Andris Lācis

 

-

Viktors Sidorenkovs

 

-

Oskars Garkājs

 

-

Daina Vaivare

 

-

Baiba Medvecka

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

 

1.§


Par likuma pārejas noteikumu formulēšanu


(I.Gailīte)

 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, ņemot vērā, ka Saeimas Juridiskais birojs nepiekrīt Tieslietu ministrijas piedāvātajam likuma pārejas noteikumu formulējumam un piedāvā citus redakcijas variantus.

2. Ministrijām iesniegt Valsts kancelejai informāciju par tiem Ministru kabineta noteikumiem, kur izmaiņas likuma pilnvarojumā ir ierosinājusi Saeima, neparedzot pārejas periodu noteikumu izdošanai, un Valsts kancelejas pārstāvjiem kopīgi ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem apkopot identificētās problēmas saistībā ar likumu pārejas noteikumos doto uzdevumu izpildi un organizēt tikšanos ar Saeimas Juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu.

3. Valsts kancelejai nosūtīt ministrijām sarakstu ar likumos dotajiem neizpildītajiem uzdevumiem Ministru kabinetam izdot noteikumus.

 

 2.§


Par Valsts civildienesta likuma normu vienveidīgu piemērošanu attiecībā uz ierēdņu atbrīvošanu no amata


(S.Mertena, B.Medvecka, I.Mangule, G.Aizstrauta, I.Gailīte)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktores Sanitas Mertenas sagatavoto informāciju par Valsts civildienesta likuma normu vienveidīgu piemērošanu attiecībā uz ierēdņu atbrīvošanu no amata.

2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas viedokli par to, ka atbrīvot no amata pēc paša vēlēšanās ministrijas valsts sekretāru, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāju, Ministru prezidenta biedra sekretariāta vadītāju, Valsts kancelejas direktoru un pārraudzībā esošas iestādes vadītāju (turpmāk – iestādes vadītājs) ir attiecīgā Ministru kabineta locekļa kompetence – tiek sagatavots ministra vai Ministru prezidenta rīkojums. Ministru kabineta rīkojums nav nepieciešams.

3. Ministru kabineta rīkojums tiek sagatavots un izskatīts Ministru kabinetā gadījumā, ja jānosaka, kurš no iestādes vadītāja vietniekiem pildīs iestādes vadītāja pienākumus līdz jauna iestādes vadītāja iecelšanai amatā, ja tas nav atrunāts attiecīgā vietnieka amata aprakstā.

4. Pārējos likumā paredzētajos gadījumos, piemēram, atlaišana no amata disciplinārsoda rezultātā, pārcelšana citā amatā, rotēšana uz citu iestādi, tiek sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

5. Ieteikt valsts iestāžu juridiskajiem dienestiem izvērtēt iestādes vadītāja vietnieku amatu aprakstus un, ja nepieciešams, ieteikt papildināt tos ar informāciju par iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu.

6. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija gatavo izsludināšanai grozījumus Valsts civildienesta likumā un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departaments sniegs Finanšu ministrijai priekšlikumus Valsts civildienesta likuma 41.panta formulējuma precizēšanai.

7. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja informēs Valsts sekretāru sanāksmi par šajā sanāksmē pieņemto lēmumu par Valsts civildienesta likuma normu vienveidīgu piemērošanu attiecībā uz ierēdņu atbrīvošanu no amata.

 

 3.§


Par oficiālās pilnvarojuma vēstules amatpersonām parakstīt starptautisku līgumu sagatavošanu(I.Mangule, I.Gailīte)

 

1. Pieņemt turpmākai ievērībai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta vadītājas Irinas Mangules norādījumu par oficiālās pilnvarojuma vēstules amatpersonām parakstīt starptautisku līgumu sagatavošanu un turpmāk pilnvarojuma vēstuli sagatavot latviešu valodā, pievienojot tulkojumu (parasti, angļu valodā vai krievu valodā) uz baltas lapas, kur lapas labajā augšējā stūrī raksta norādi uz to, kas tas ir neoficiāls tulkojums: „Unofficial translation”, „Неофициальный перевод”. Tulkojums netiek parakstīts.

2. Pieņemt zināšanai, ka pilnvarojuma vēstule Valsts kancelejā tiek noformēta uz Ministru kabineta veidlapas ar attiecīgajiem rekvizītiem divos eksemplāros. Eksemplārs ar atbildīgo amatpersonu vīzām tiek pievienots lietai un glabājas Valsts kancelejas arhīvā. Pilnvaras neoficiālais tulkojums tiek noformēts vienā eksemplārā un kopā ar pilnvarojuma vēstuli tiek nodots pēc piederības ministrijai nosūtīšanai līguma valstij.

 

4.§


Par Ministru kabineta tiesībām rīkojumā uzdot valsts kapitālsabiedrībām uzdevumus


(B.Lielkalne, V.Sidorenkovs, I.Gailīte)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītājas Baibas Lielkalnes sniegto apkopojumu (pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē Valsts kancelejas sadaļā „Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes”: http://www.mk.gov.lv/lv/vk/starpinstitucijas-sanaksmes-komisijas/) par Ministru kabineta tiesībām rīkojumā uzdot valsts kapitālsabiedrībām uzdevumus un aicināt atbildīgās amatpersonas to ievērot, izstrādājot Ministru kabineta tiesību aktu projektus.

2. Ievērot, ka Ministru kabinets Ministru kabineta rīkojumā valsts kapitālsabiedrībai nevar uzdot uzdevumu, tomēr var pieņemt lēmumu, kas izriet no normatīvajiem aktiem attiecībā uz tām. Izņēmums, kad Ministru kabinets var dot uzdevumu valsts kapitālsabiedrībai, ir tad, ja valsts kapitālsabiedrībai ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi un attiecīgo uzdevumu izpildei ir nepieciešams atsevišķs Ministru kabineta rīkojums vai lēmums.

3. Ievērot, ka, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektus par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrībās, ministrijām jāņem vērā 2012.gada 20.marta Ministru kabineta protokollēmums (prot. Nr.16 29.§), ar kuru noteikts, ka gadījumā, ja ministrijas gatavo rīkojuma projektu par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts kapitālsabiedrību pamatkapitālā, rīkojuma projektā jāparedz uzdevums atbildīgajai ministrijai kā kapitāldaļu turētājai nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie valsts nekustamie īpašumi tiek dzēsti no pamatkapitāla un atsavināti bez atlīdzības atpakaļ valstij, ja tie vairs nav nepieciešami attiecīgās kapitālsabiedrības funkciju īstenošanai.

  

5.§


Dažādi


(S.Līce, S.Vīgante, K.Kuprijanova, S.Mertena, I.Strautmane, D.Aleksandrova, I.Mangule, I.Gailīte)

 

1. Ievērot Valsts sekretāru sanāksmes 2012.gada 5.aprīļa protokollēmumu (prot. Nr.14 24.§) par administratīvā sloga mazināšanu saistībā ar konsultatīvo padomju personālsastāvu. Ministrijām, veicot citus būtiskus grozījumus normatīvajos aktos, paredzēt, ka konsultatīvo institūciju personālsastāvu apstiprina ar attiecīgā ministra rīkojumu.

2. Vērst amatpersonu uzmanību, ka ministrijas pārstāvim darba grupā ir pienākums informēt ministrijas vadību par darba grupā pieņemtajiem lēmumiem, lai izvairītos no atkārtotas saskaņošanas un iebildumiem vienas ministrijas dažādu struktūrvienību starpā.

3. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces Solveigas Līces sniegto informāciju par to, ka uzsākts darbs pie grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” izstrādes, t.sk. par šādiem priekšlikumiem:

3.1. piemērot noklusējumu saskaņošanas procedūru visiem tiesību aktu projektiem;

3.2. ja projekts izstrādāts darba grupā, to nav nepieciešams skaņot ar darba grupā iesaistītajām ministrijām un citām institūcijām.

4. Valsts iestāžu juridiskajiem dienestiem divu nedēļu laikā iesniegt priekšlikumus par grozījumiem Ministru kabineta kārtības rullī Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniecei Solveigai Līcei (e-pasta adrese: solveiga.lice@mk.gov.lv).

5. Ņemot vērā ministriju izteikto iebildumu, ka ne visi tiesību aktu projekti tiek saskaņoti ar ministrijas juridisko dienestu, kas paildzina dokumenta aprites laiku, Valsts kancelejai izteikt aicinājumu Valsts sekretāru sanāksmē ministriju valsts sekretāriem un amatpersonām ievērot prasību saskaņot tiesību aktu projektus ar ministriju juridiskajiem departamentiem, lai nodrošinātu dokumentu juridisko kvalitāti un izvairītos no vēlākas dokumentu atgriešanas ministrijā.

6. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu Valsts sekretāru sanāksmē vienlaicīgi ar informāciju par ministru ārvalstu vizītēm atgādināt par iespēju, ka, gatavojot dokumentus steidzamai ārvalstu vizītei, kur paredzēts slēgt starptautisku līgumu, sākotnēji līguma pusēm ir iespēja parakstīt Nodomu protokolu, bet līgumu sagatavot parakstam pēc vizītes, tādējādi nodrošinot līguma precizitāti.

 

Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas
direktora vietniece
Inese Gailīte

Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece
Solveiga Līce

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu