Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2009.gada 7.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 3.decembrī


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2009.gada 7.decembrī
plkst. 10:30

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  2009-TA-4269, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu – pagrabu (būves kadastra apzīmējums 88820080785 007) "Lokatori", Rojas pagastā, Rojas novadā"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Zeļenkova   
1.2.  VSS-1067
TA-4321 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļas" Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  M.Vildava  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-4324  Par uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (2007.gada 15.novembra likuma "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" redakcijā) 27.2panta ceturtajā daļā Ministru kabinetam dotajam uzdevumam   Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)     
1.4.  TA-4346  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības sistēmas vienkāršošanu"   Finanšu ministrija  R.Fišers (Finanšu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  TA-3983  Likumprojekts "Grozījums likumā "Preču un pakalpojumu drošuma likums""  Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  VSS-1235
TA-3957 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.199 "Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā""  Vides ministrija  D.Vilkaste (Vides ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.7.  VSS-454
TA-4270 
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"  Vides ministrija  D.Vilkaste Vides ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.8.  TA-4419  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām"  Zemkopības ministrija  K.Sirmā (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē