Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2010.gada 11.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 6.janvārī


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2010.gada 11.janvārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1511
TA-541 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Namzinis”" kapitāla daļas" Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (103.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Strautmane  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-4026  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija  R.Bluķis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1327
TA-4478 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķina zaudējumus, kas radušies, ierīkojot un lietojot gājēju celiņus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Kāpostiņš (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-993
TA-4857 
Par Eiropas Konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību   Zemkopības ministrija  I.Kronberga (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-1795
TA-2397 
Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  D.Vilkaste (Vides ministrija)  V.Buša  Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  TA-42  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""   Satiksmes ministrija  V.Millers (Satiksmes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē