Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 17.septembra sēdes darba kārtība (Ministru kabineta komitejas sēde 8.oktobrī nenotiks)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  12.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 17.septembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-453
TA-1615 
Noteikumu projekts "Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  J.Patmalnieks (Ekonomikas ministrija)  O.Karčevskis I.Ligere B.Logina  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-165
TA-1751 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  R.Aleksejenko (Ekonomikas ministrija)  K.Soms P.Liniņš  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-339
TA-1758 
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  O.Feldmane U.Bisenieks  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-43
TA-1816 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  J.Bekmanis (Iekšlietu ministrija)  A.Mičulis  Izskatīts MKK sēdē