Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.16

2006.gada 24.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs


-


O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

-

I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktors


-


A.Čivčs

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


-


V.Krievāns

Latvijas Bankas padomes locekle

-

V.Zeile

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte


Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā  referente

Sēdi sāk plkst.10.15


-


R.Zīle

 

Ministru kabineta noteikumi izdošanai Latvijas Republikas
Satversmes 81.panta kārtībā

 1.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

TA-932 ______________________________________________________

(I.Gudele, V.Krievāns, I.Gailīte, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:

2.1. precizēt anotācijas I.sadaļas 1.punktu, norādot pietiekamu pamatojumu noteikumu projekta izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā;

2.2. precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.aprīļa sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 2.§

 Ministru kabineta iekārtas likuma koncepcijas projekts

TA-2864
(2004)______________________________________________________

(S.Gulbe, M.Roze, K.Jarinovska, M.Bičevskis, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Jautājumu par atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai lemt Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts kancelejai aizstāt rīkojuma projekta 3.punktā skaitli un vārdu "1.maijs" ar skaitli un vārdu "1.jūnijs" un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 3.§

Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādņu projekts 2006. - 2010.gadam

TA-938______________________________________________________

(L.Medin, B.Rivža, I.Gudele, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. precizēt pamatnostādņu projektu, ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres izteikto priekšlikumu;

2.2. aizstāt pamatnostādņu projekta informatīvās daļas I.nodaļas "Situācijas raksturojums" 4.sadaļā "Interešu izglītība" vārdu "datorzinības" ar vārdiem "informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamati";

2.3. rīkojuma projektu un precizēto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 4.§

 Plāna projekts "Bērniem piemērota Latvija 2006.gadam"

TA-864______________________________________________________

(L.Andersone, A.Straume, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.

2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:

2.1. papildināt plāna projekta 4.nodaļas "Aizsardzība pret ekspluatāciju, vardarbību un diskrimināciju" 4.3.apakšpunkta aili "atbildīgās institūcijas" ar vārdiem "Iekšlietu ministrija";

2.2. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 5.§

 Rīcības plāna projekts "Invaliditātes un tās izraisīto seku
mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošana 2005. - 2015.gadam"

TA-852______________________________________________________

(A.Dūdiņš, S.Šimfa, G.Bērziņš, K.Pētersone, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un rīcības plāna projektu.

2. Labklājības ministrijai:

2.1. saskaņot rīcības plāna projektu ar Latvijas Pašvaldību savienību;

2.2. rīkojuma projektu un saskaņoto rīcības plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 6.§

 Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto
aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē"

TA-489______________________________________________________

(R.Lūsis, I.Gailīte, A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Labklājības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta 33.punktu un saskaņot ar Ekonomikas ministriju;

2.2. svītrot noteikumu projekta 34.punktu;

2.3. saskaņoto un precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 7.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm"

TA-930______________________________________________________

(I.Baldiņa, I.Zalpētere, R.Vingris, A.Štokenbergs, E.Krasnogolovs, K.Pētersone,

I.Pilsētniece, O.Spurdziņš)

 1. Neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā:

2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces atzinumā minēto;

2.2. saskaņot noteikumu projektu ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu;

2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

 8.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos
Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi""

TA-781______________________________________________________

(D.Vilkaste, I.Gailīte, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", papildinot 4.pantu ar trešo daļu, paredzot, ja veic ietekmes uz vidi novērtējumu un paredzētās darbības īstenošana var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (NATURA 2000), ietekmi novērtē un darba ziņojumā ietver novērtējuma ziņojumu par ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību. Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)"
(TA-776).

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos
Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""

TA-905______________________________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Zemkopības ministrijai nodrošināt noteikumos minēto vadlīniju tulkojumu un publicēt to savā mājas lapā. Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

  

 10.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos
Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi
augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu
vistrūcīgākajām personām""

TA-983______________________________________________________

(L.Straujuma, K.Pētersone, M.Roze, A.Rabovičs, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Zemkopības ministrijai, ja programmas realizācijas gaitā rodas papildus administratīvās izmaksas, tad izskatīt iespēju segt tās no subsīdijām, kas paredzētas sadarbības veicināšanai starp lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un valsts pārvaldes iestādēm atbalsta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai. Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.aprīļa sēdē.

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, lieto, rezervē,
pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem"

TA-359______________________________________________________

(R.Bergmanis, G.Lauskis, I.Gudele, V.Legzdiņš, O.Spurdziņš)

 1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu izskatīt Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.

 

 12.§

 Noteikumu projekts "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība"

TA-670______________________________________________________

(A.Krastiņš, I.Gailīte, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu;

2.2. precizēt noteikumu projekta 24.punktu, paredzot, ka klasifikācijas sabiedrības nevar fiziskām un juridiskām personām izdot saistošus noteikumus;

2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.45

 

 

 Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs
O.Spurdziņš

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte