Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.18

2006.gada 15.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

-

I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta vadītājs


-


S.Rāgs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece
politikas plānošanas un koordinācijas lietās


-


U.Klapkalne

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


R.Zīle

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 

1.§

 Valsts kancelejas darbības stratēģijas projekts 2007. - 2009.gadam

TA-1249______________________________________________________

(U.Klapkalne, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un stratēģijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

2.§

 Transporta attīstības pamatnostādņu projekts 2007. - 2013.gadam

TA-1015______________________________________________________

(K.Peters, V.Legzdiņš, R.Vējonis, I.Gudele, A.Salmiņš, M.Kučinskis, I.Rozenšteine, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt pamatnostādņu projektu jautājumā par informācijas tehnoloģiju izmantošanu transporta attīstības pamatnostādņu īstenošanai atbilstoši īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās izteiktajiem priekšlikumiem;

2.2. atbilstoši Ministru kabinetā atbalstītajām Reģionālās politikas pamatnostādnēm papildināt pamatnostādņu projektu ar informāciju par reģionālajiem ceļiem;

2.3. saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību jautājumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu finansēšanu;

2.4. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas norādi, ka atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta trešajai daļai un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 2.1.apakšpunktam nepieciešams izstrādāt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

3.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1054______________________________________________________

(D.Robežniece, M.Bičevskis, I.Gailīte, I.Pētersone, G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. izvērtēt likumprojektā minētā soda veidus un tos sodus, kas atbilst Administratīvā pārkāpuma kodeksam vai Krimināllikumam, un saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju;

2.2. izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un attiecīgi precizēt likumprojektu;

2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

4.§

 Informatīvais ziņojums par iespējām sekmēt zemes dzīļu derīgo
īpašību izmantošanu valsts ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai

TA-541______________________________________________________

(U.Sarma, K.Ketners, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu, nosakot, ka jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu 2006.gadā izskatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu nozaru ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"";

2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

5.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(74.saraksts)"

TA-1057-IP______________________________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 19.jūlija rīkojumā Nr.349 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 49, Jūras ielā 53 un Jūras ielā 61, saglabāšanu valsts īpašumā"" (TA-1070).

 

 6.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 19.jūlija rīkojumā
Nr.349 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 49, Jūras ielā 53 un
Jūras ielā 61, saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-1070______________________________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (74.saraksts)" (TA-1057-IP).

 

 7.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(67.saraksts)"

TA-1213______________________________________________________

(K.Lore, R.Vējonis, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Vides ministriju un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

8.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-1214______________________________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 1.3.apakšpunktu. Precizēto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

9.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa rīkojuma
Nr.137 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Raiņa bulvārī 25" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1729______________________________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

 Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.

 

10.§

 Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai"

TA-1232______________________________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas
dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas
un apstiprināšanas kārtība"

TA-168______________________________________________________

(S.Vīgante, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.maija sēdē.

 

12.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos
Nr.707 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauksaimniecībai un lauku attīstībai""

TA-1231______________________________________________________

(M.Roze, L.Straujuma, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai".

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.maija sēdē.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās
un kārtība, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā"

TA-194______________________________________________________

(S.Vanaga, L.Straujuma, I.Bāra, I.Gudele, M.Roze, M.Kučinskis, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g.16.maija sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

14.§

 Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcijas projekts

TA-1235______________________________________________________

(O.Spurdziņš, K.Gerhards, A.Štokenbergs, U.Sarma, J.Roķis, A.Straume, Dz.Jaundžeikars, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto;

2.2. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, paredzot sadalījumu, kur valsts uzņemsies naftas produktu rezervju glabāšanu 54 dienu apjomā un komersanti 36 dienu apjomā;

2.3. precizēt koncepcijas projekta 4.4.apakšpunktu, paredzot, ka valsts naftas produktu rezerves tiek uzglabātas tikai Latvijā;

2.4. koncepcijas projektā paredzēt, ka valsts naftas produktu rezervju izveidošanai netiek piesaistīti valsts budžeta līdzekļi;

2.5. saskaņot koncepcijas projektu ar Finanšu ministriju;

2.6. saskaņot ar Iekšlietu ministriju jautājumu par valsts aģentūras "Materiālās rezerves" filiāles "Rēznas" turpmāko statusu;

2.7. precizēto un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

15.§

 Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai pašvaldību institūciju jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības
noteikumu ieviešanai"

TA-1230______________________________________________________

(K.Ketners, M.Kučinskis, A.Stucka, I.Gailīte, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Finanšu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai savās mājas lapās publicēt Iesnieguma paraugu pašvaldību izdevumu segšanai, piešķirot valsts budžeta dotācijas, un iesniegt līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 2.pielikumu un sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.maija sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.40

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

 Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte