Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 20

2006.gada 29.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs K.Peters
Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece I.Preimate

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre
I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektoniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs
V.Krievāns
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja
K.Vāgnere
Ģenerālprokuratūras virsprokurors Ē.Zvejnieks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
vadītāja vietnieks
M.Krieviņš

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Latvijas ārpolitikas pamatnostādņu projekts 2006.-2010.gadam

TA-1394 ____________________________________

(N.Penke, O.Spurdziņš)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Ārlietu ministrijai:
2.1. precizēt pamatnostādņu projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas
š.g. 26.maija vēstulē Nr.2-3-06/1385 minēto;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

2.§

Koncepcijas projekts "Par izmaiņām nosacītās notiesāšanas piemērošanā"

TA-1233______________________________________________________

(K.Mackeviča, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2., 3. un 4.punktā minēto;

2.2. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

3.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm"

TA-930______________________________________________________

(I.Baldiņa, I.Jaunzeme, M.Bičevskis, G.Bērziņš, I.Pilsētniece, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju;

2.2. saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Konkurences padomi;

2.3. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

4.§

Informatīvais ziņojums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
samazināšanu un ar to saistītajiem finanšu un sociālekonomiskajiem aspektiem

TA-1053______________________________________________________

(D.Robežniece, G.Bērziņš, S.Šķiltere, I.Komisāre, A.Slakteris, A.Baštiks, O.Spurdziņš)

 1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai līdz š.g. 1.septembrim:

2.1. saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību informatīvajā ziņojumā ietvertos aprēķinus;

2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, iekļaujot tajā konkrētus priekšlikumus Ministru kabineta turpmākai rīcībai saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanu;

2.3. sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

5.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu
projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem"

TA-854______________________________________________________

(I.Baltiņa, E.Ektermane, G.Mačs, L.Straujuma, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

6.§

 Noteikumu projekts "Riteņu transportlīdzekļu
un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

TA-1124______________________________________________________

(K.Peters, J.Golubevs, I.Nikuļceva, E.Ektermane, G.Bērziņš,  O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. saskaņot ar Tieslietu ministriju noteikumu projektā atsauču uz Eiropas Komisijas direktīvām lietojumu;

2.3. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

7.§

 Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta noteikumu projektu
"Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumi""

TA-1212______________________________________________________

(I.Gudele, O.Spurdziņš)

 Ņemot vērā īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeles priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

8.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (76.saraksts)

TA-1397______________________________________________________

(K.Lore, A.Dobrājs, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. papildināt rīkojuma projektu ar punktu, paredzot, ka rīkojuma projekta 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodalījums tiks finansēts no privatizācijas procesā iegūtajiem līdzekļiem;

2.2. pievienot Rīgas domes piekrišanu par rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma nodalīšanu;

2.3. precizēto rīkojuma projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto dokumentu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

9.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (80.saraksts)

TA-1354______________________________________________________

(K.Lore, D.Pavļuts, A.Dobrājs, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"" (TA-1356).

 

 

10.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts
nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

TA-1356______________________________________________________

(K.Lore, D.Pavļuts, O.Spurdziņš)

 Iesniegtais rīkojuma projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (80.saraksts) (TA-1354.)

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo VAS "Privatizācijas aģentūra"
turējumā esošo 105300 akciju sabiedrības "Pasaules tirdzniecības centrs

"Rīga"" akciju nodošanu privatizācijai" (81.saraksts)

TA-1369______________________________________________________

(K.Lore, O.Spurdziņš)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

12.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"

TA-1334______________________________________________________

(A.Krastiņš, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā  Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

13.§

 Likumprojekts "Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums"

TA-1424______________________________________________________

(M.Jēgere, E.Ektermane, I.Nikuļceva, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītājas vietnieces atzinumā minēto, un iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Labklājības ministrijas izstrādāto likumprojektu "Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā" (TA-888).

4. Atzīmēt, ka tieslietu ministrs nepieciešamos grozījumus likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" iesniegs Saeimā kā priekšlikumus.

 

 

14.§

 Noteikumu projekts "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo
traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

TA-1461______________________________________________________

(G.Melkins, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 23.3.apakšpunktu. Precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst.11.30

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
O.Spurdziņš

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane