Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 32

2006.gada 21.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Peters

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

K.Vāgnere

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


R.Zīle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Ieslodzīto veselības aprūpes koncepcijas projekts

VSS-84
TA-2172 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medin, G.Grīnvalds, K.Pētersone, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. atkārtoti saskaņot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu ar Veselības ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts par piedziņas sistēmu
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā

VSS-1832
TA-1904 ____________________________________

(I.Baldiņa, I.Zalpētere, M.Bičevskis, E.Ektermane, A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Rīkojuma projektu un koncepcijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta un koncepcijas projekta kontroli.
3. Tieslietu ministrijai:
3.1. sagatavoto koncepcijas projektu iestrādāt Tieslietu ministrijas darba grupas izstrādātā koncepcijas projektā par piedziņas sistēmas valsts ienākumos uzlabošanu;
3.2. kopīgi ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi vienoties par īstermiņa pasākumiem pastāvošās uzturlīdzekļu piedziņas izpildes kārtības optimizācijai.
 
3.§
Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas
plāna projekts 2006.-2013.gadam

VSS-309
TA-2206 ____________________________________

(R.Bebris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un plāna projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minēto;
2.2. precizēto projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

4.§

Informatīvs ziņojums "Latvijas dalība Eiropas Savienībā -
pamatprincipi, mērķis, prioritātes un darbība 2007.-2013."

VSS-770
TA-2200 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā izteikto priekšlikumu Ārlietu ministrijai izvērtēt Tieslietu ministrijas atzinuma 1.punktu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta š.g. 15.augusta atzinumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada
24.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas
un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās
starptautiskajās operācijās""

VSS-799
TA-1940 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Pabriks, L.Bane, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projektu, nosakot reprezentācijas pasākumiem paredzēto finanšu līdzekļu aprēķināšanas kārtību kā arī noteikt reprezentācijas pasākumiem paredzēto finanšu līdzekļu saņēmēju loku;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par projektu "Festivāls
"Francijas pavasaris" Latvijā 2007.gadā""

TA-2236 ____________________________________

(S.Zvidriņa, O.Spurdziņš, M.Roze, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. kopīgi ar Ekonomikas ministriju sagatavot detalizētu skaidrojumu par "Festivāla "Francijas pavasaris" Latvijā 2007.gadā" izdevumu tāmes ekonomisko programmu, kā arī sagatavot skaidrojumu par finansējuma izlietojumu projekta informatīvajam nodrošinājumam 2006. un 2007.gadā;
2.2. precizēto rīkojuma projektu, "Festivāla "Francijas pavasaris" Latvijā 2007.gadā" programmas projektu, "Festivāla "Francijas pavasaris" Latvijā 2007.gadā" izdevumu tāmes projektu, kā arī šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto skaidrojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.augusta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Datu par izsaucēja atrašanās vietu
noteikšanas, apstrādes, uzturēšanas un nodošanas kārtība"

VSS-1210
TA-1209 ____________________________________

(K.Peters, R.Bergmanis, A.Kalvītis)
1. Atlikt iesniegtā noteikumu projekta izskatīšanu.
2. Satiksmes ministrijai mēneša laikā:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Iekšlietu ministriju;
2.2. sagatavot papildinformāciju (izzinot publisko fiksēto vai publisko mobilo telefonu tīklu operatoru viedokli) par iespējamām pakalpojuma izmaksām, lai noteiktu datus par izsaucēja galiekārtas atrašanās vietu vai ģeogrāfiskajām koordinātām ar precizitāti atbilstoši komersanta elektronisko sakaru tīkla tehniskajām iespējām;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un sagatavoto papildinformāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst.11:05

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane