Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 17

2007.gada 14.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


A.Ozols

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekti

1.§

Civilmilitārās sadarbības sistēmas attīstības pamatnostādņu projekts
2007.-2010.gadam

VSS-1571
TA-680 ____________________________________

(V.Būcēns, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
2.§
Par Valsts kancelejas darbības stratēģijas projektu
2007.-2009.gadam

VSS-439
TA-1229 ____________________________________

(K.Doroņenkova, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā"

VSS-288
TA-1042 ____________________________________

(B.Pētersone, H.Demakova, A.Slakteris, B.Rivža, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentam sagatavot informāciju par valsts civildienesta statusa piemērošanu Publiskajām aģentūrām un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Augstākās izglītības likums"

VSS-1286
TA-977 ____________________________________

(B.Rivža, K.Vāgnere, S.Zvidriņa, A.Kalvītis)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz tā atkārtotai saskaņošanai ar institūcijām, ar kurām iepriekšējā saskaņošanas procesā nav panākta vienošanās.
 
5.§
Par valstij piederošajām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Namzinis" kapitāla daļām

VSS-1511
TA-541 ____________________________________

(K.Lore, L.Priedīte-Kancēviča, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Atzīmēt, ka jautājums par valstij piederošajām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļām skatāms vienlaikus ar jautājumu par nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības ielā 58, kas iekļauts rīkojuma projektā "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (147.saraksts)".
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(150.saraksts)

VSS-382
TA-1188 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
7.§
Par nekustamajiem īpašumiem Rīgā, Brīvības ielā 58 un Dzirnavu ielā 113

VSS-204
TA-1222 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Dzirnavu ielā 113, un atbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu - sešstāvu administratīvo ēku - Rīgā, Dzirnavu ielā 113, kadastra Nr. 01000300090".
2. Valsts kancelejai rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (147.saraksts)", Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu - sešstāvu administratīvo ēku - Rīgā, Dzirnavu ielā 113, kadastra Nr. 01000300090" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:25

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte