Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 24

2007.gada 2.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
darbības stratēģijas projekts 2008.-2010.gadam

VSS-495
TA-1698 ____________________________________

(L.Straujuma, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
2.§
Valsts civilās aizsardzības plāna projekts

VSS-510
TA-1558 ____________________________________

(A.Pencis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt plāna projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

VSS-1814
TA-429 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā iekšlietu ministra I.Godmaņa priekšlikumu, likumprojekta izskatīšanu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par dotācijas piešķiršanu biedrībai "LVAF LĀČPLĒSIS""

VSS-656
TA-1648 ____________________________________

(J.Vaļēviča, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas ekspertu kompetences celšana Eiropas Savienības jautājumos"

TA-1324 ____________________________________

(N.Popens, A.Pabriks, M.Bičevskis, E.Ektermane, R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ārlietu ministriju vienoties par dokumenta veidu, ar kuru tiek apstiprināts turpmākās rīcības plāns, paredzot arī uzdevumu Ārlietu ministrijai noteiktā termiņā atskaitīties par veiktajiem pasākumiem, un jautājumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(158.saraksts)

VSS-612
TA-1693 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēde.

 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju sabiedrības
"Biķernieku kompleksā sporta bāze" akciju nodošanu privatizācijai (142.saraksts)"

VSS-99
TA-1737 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā, ka ir sākts kriminālprocess par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā saistībā ar nacionālās sporta bāzes VAS "Biķernieku kompleksā sporta bāze" privatizāciju maksātnespējas procesā, Ekonomikas ministrijai izvērtēt jautājumu par rīkojuma projekta turpmāko virzību un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt paskaidrojuma rakstu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumā minētajam attiecībā uz Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 3.novembra lēmuma "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu" 5.punkta prasību ievērošanu, kas nosaka, ka nacionālo sporta bāzi, kura atrodas uz zemes, kas līdz 1940.gada 21.jūnijam bija fizisko personu īpašumā, var nodot privatizācijai tikai pēc tam, kad bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" noteiktajā kārtībā ir saņēmuši kompensāciju vai līdzvērtīgu zemesgabalu citā vietā;
2.2. ņemot vērā komitejas sēdes lemto, ka valsts budžeta līdzekļi jauna auto moto sporta kompleksa būvniecībai netiks piešķirti, kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt rīkojuma projekta 4.punktu.
 
8.§
Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Agroķīmisko pētījumu centrs" funkciju un cilvēkresursu pievienošanas
iespējām Valsts augu aizsardzības dienestam

TA-1519 ____________________________________

(M.Roze, G.Bērziņš, M.Bičevskis, V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju izstrādāt vispiemērotāko risinājumu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" funkciju un cilvēkresursu pievienošanas iespējām Valsts augu aizsardzības dienestam un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Par rīcības plānu Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanai

TA-1751 ____________________________________

(Z.Liepiņa, M.Roze, I.Stepanova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju. 2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projekta 1.punktā paredzēto finansējuma piešķiršanu divām jaunām ārējām ekonomiskajām pārstāvniecībām Japānā un Polijā;
2.2. informatīvajā ziņojumā iekļaut informāciju par eksporta pasākumu veicinošu aģentūru darbību citās valstīs;
2.3. sagatavot informāciju par plānoto eksporta kredīta garantēšanas sistēmu un aktivitātēm, kuras plānots atbalstīt sistēmas ietvaros, detalizētu tāmi līdzekļu izlietojumam un saskaņot to ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju;
2.4. rīkojuma projektu, precizēto informatīvo ziņojumu un šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:40

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane