Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 28

2007.gada 30.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

G.Krusts

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles daļas vadītāja

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Brāle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Zemkopības ministrijas aktualizētais darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam

VSS-561
TA-1891 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. papildināt rīkojuma projektu ar ceturto punktu, paredzot, ka atzīst par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2006.gada 30.augusta rīkojumu Nr.660 "Par Zemkopības ministrijas darbības stratēģiju 2007. - 2009.gadam";
2.2. precizēto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(154.saraksts)"

VSS-518
TA-1991 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.jūlija sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(161.saraksts)"

VSS-702
TA-2011 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.jūlija sēdē.

 
4.§
Par valsts īpašuma objektu Limbažos, Klostera ielā 4A

TA-1965 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)
1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Limbažos, Klostera ielā 4A, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Limbažos, Klostera ielā 4A, un atbalstīt Veselības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Limbažos, Klostera ielā 4A".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.jūlija sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Limbažu rajonā, "
Limbažos, Klostera ielā 4a, nodošanu Limbažu rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-1718
TA-1683 ____________________________________

(A.Poriņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.jūlija sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums"

VSS-165
TA-1124 ____________________________________

(V.Jarkina, J.Šints, A.Štokenbergs, A.Slakteris, M.Roze, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. izvērtēt Finanšu ministrijas š.g. 27.jūlija vēstulē Nr.2-4-06/2220 minēto un attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4.punktu un anotāciju, kā arī attiecīgi precizēt likumprojekta spēkā stāšanās termiņu;
2.2. kopīgi ar Zemkopības ministriju sagatavot pamatotu informāciju par iespēju atbrīvot zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekus no valsts nodevas nekustamā īpašuma pārreģistrācijas gadījumos;
2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, likumprojektu, anotāciju un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Fizisko personu saimnieciskās darbības likums" (TA-1125), likumprojektu "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā" (TA-1121), likumprojektu "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"" (VSS-168), likumprojektu "Grozījums Autopārvadājumu likumā" (VSS-169), likumprojektu "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (VSS-167), likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarbu likumā" (VSS-170), likumprojektu "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā" (VSS-172) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par amatniecību"" (VSS-173).
 
7.§
Likumprojekts "Fizisko personu saimnieciskās darbības likums"

VSS-166
TA-1125 ____________________________________

(V.Jarkina, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. izvērtēt Finanšu ministrijas š.g. 27.jūlija vēstulē Nr.2-4-06/2220 minēto un attiecīgi precizēt protokollēmuma projekta 3.punktu;
2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums" (TA-1124), likumprojektu "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā" (TA-1121), likumprojektu "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"" (VSS-168), likumprojektu "Grozījums Autopārvadājumu likumā" (VSS-169), likumprojektu "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (VSS-167), likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarbu likumā" (VSS-170), likumprojektu "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā" (VSS-172) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par amatniecību"" (VSS-173).

 

Papildus iekļautais jautājums

8.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atzīšanas kārtība"

VSS-731
TA-1782 ____________________________________

(M.Roze, A.Slakteris, A.Štokenbergs, E.Ektermane, I.Godmanis,
D.Robežniece, I.Jansons, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 5.7.apakšpunktu;
2.2. saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu noteikumu projekta 5.punktu;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:45

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane