Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 30

2007.gada 13.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre

-

B.Broka

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Ministru prezidenta biroja vadītājs

-

M.Riekstiņš

Valsts kontroleds kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-

A.Brāle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

 

1.§

Par Ministru kabineta komitejas 2007.gada 6.augusta sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.29 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā""

VSS-392
TA-1372 ____________________________________

(M.Bičevskis, A.Kalvītis)

Izdarīt Ministru kabineta komitejas 2007.gada 6.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.29 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"" grozījumu un izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.3. ņemot vērā Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, Ministru kabineta sēdes protokollēmumā paredzēt, ka jautājumu par Tieslietu ministrijai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojekta īstenošanai 2008. un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā."
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(145.saraksts)"

VSS-156
TA-2053 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.augusta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(160.saraksts)"

VSS-745
TA-2102 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.augusta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā,
Biķernieku ielā 121, nodošanu privatizācijai"

TA-2114 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.augusta sēdē.
 
5.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Brīvības ielā 58

TA-2118 ____________________________________

(D.Zepa, A.Šlesers, J.Strods, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Atzīmēt, ka jautājums par valsts īpašuma objektu Rīgā, Brīvības ielā 58, Ministru kabineta komitejas sēdē skatāms vienlaikus ar jautājumu par valstij piederošajām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļām (TA-541).
3. Satiksmes ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt Valsts kancelejā informāciju par plānoto lēmuma pieņemšanas termiņu jautājumā par valstij piederošajām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļām un attiecīgi tā iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
6.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami
izdevumi un zaudējumi un aprēķināms kompensācijas apmērs, kas radies, iesaistot
to resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos"

VSS-346
TA-1633 ____________________________________

(L.Zandovskis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā"

TA-2108 ____________________________________

(I.Baldiņa, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt likumprojekta 8.pantā minētā 57.panta redakciju atbilstoši sēdē lemtajam. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (TA-2109) un likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (TA-2110).
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

TA-2109 ____________________________________

(I.Baldiņa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā" (TA-2108) un likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (TA-2110).
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-2110 ____________________________________

(I.Baldiņa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā" (TA-2108) un likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (TA-2109).
 

Sēdi slēdz plkst. 10:15

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane