Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 31

2007.gada 20.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre

-

B.Broka

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību
aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekti

1.§

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2007.- 2009.gadam
(aktualizēta 2008.-2010.gadam)

VSS-787
TA-2015 ____________________________________

(J.Zvīgulis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.augusta sēdē.
 
2.§
Kultūras ministrijas aktualizētais darbības stratēģijas projekts 2007.- 2009.gadam

VSS-747
TA-2028 ____________________________________

(S.Zvidriņa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot, ka tiek atzīts par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2006.gada 1.novembra rīkojums Nr.856 "Par Kultūras ministrijas darbības stratēģiju 2007. - 2009.gadam". Precizēto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.augusta sēdē.
 

Tiesību aktu projekts

3.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(162.saraksts)"

VSS-790
TA-2190 ____________________________________

(D.Zepa, M.Roze, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta
š.g. 21.augusta sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

4.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas
investīcijām pašvaldībām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.- 2010.gadā"

VSS-1083
TA-2217 ____________________________________

(A.Andreičika, I.Gailīte, M.Roze, V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 31. un 58.punkta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņot noteikumu projekta 7.punkta redakciju ar Veselības ministriju;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.augusta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:15

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte