Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 33

2007.gada 10.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrs


-


A.Štokenbergs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas parlamentārais sekretārs

-

G.Gūtmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


A.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Koncepcijas projekts "Par autoceļa maršruta
Rīgas HES - Jaunjelgava - Aizkraukle - Jēkabpils attīstību"

VSS-782
TA-2239 ____________________________________

(M.Pēkalis, A.Štokenbergs)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(152.saraksts)"

VSS-443
TA-2294 ____________________________________

(K.Lore, A.Štokenbergs)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.septembra sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(163.saraksts)"

VSS-791
TA-2300 ____________________________________

(K.Lore, I.Nikuļceva, A.Štokenbergs)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.septembra sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(167.saraksts)"

VSS-860
TA-2357 ____________________________________

(K.Lore, A.Štokenbergs)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.septembra sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-1153
TA-2366 ____________________________________

(I.Veinberga, P.Krīgers, O.Spurdziņš, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts izskatāms 2008.gada valsts budžeta likumprojekta paketē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes)
uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu""

VSS-1154
TA-2369 ____________________________________

(I.Veinberga, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka likumprojekts izskatāms 2008.gada valsts budžeta likumprojekta paketē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-1099
TA-2371 ____________________________________

(I.Veinberga, T.Volkova, G.Šarfa, O.Spurdziņš, U.Rudziks, M.Bičevskis, I.Godmanis, M.Dzelme, V.Rantiņš, B.Rivža, H.Demakova, U.Lielpēters, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 1.pantā ietvertā 1.panta otrās daļas 19.punkta redakciju, svītrojot normu, kas paredz Ministru kabinetam apstiprināt attiecīgu ēku sarakstu;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts izskatāms 2008.gada valsts budžeta likumprojekta paketē.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-818
TA-2183 ____________________________________

(E.Ālers, I.Godmanis, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. izvērtēt iespēju likumprojektā paredzēt diferencētu atbildību fiziskām personām un amatpersonām;
2.2. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""

TA-2111 ____________________________________

(J.Jansons, M.Bičevskis, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai atkārtoti saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc saskaņotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saņemšanas.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts izskatāms 2008.gada valsts budžeta likumprojekta paketē.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

TA-2024 ____________________________________

(M.Lazdovskis, O.Spurdziņš, M.Bičevskis, E.Ektermane, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka likumprojekts izskatāms 2008.gada valsts budžeta likumprojekta paketē.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-299
TA-1786 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Lieljuksis, A.Baštiks, V.Veldre, A.Šlesers, A.Straume, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. izvērtēt priekšlikumu cenrādī atsevišķiem pakalpojumu veidiem noteikt fiksētu minimālo likmi, kā arī sarežģītiem pakalpojumiem papildu stundas izcenojumu;
2.2. izvērtēt priekšlikumu cenrādī noteikt kritērijus, kādi ievērojami, pieņemot lēmumu par valsts policijas darbinieku kā kārtības uzturētāja iesaistīšanu privātpersonas organizētā publiskā pasākumā;
2.3. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot uzdevumu Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2007.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā Valsts policijas Galvenās kārtības policijas apvienības "Apsardze" sniegto pakalpojumu cenrādi;
2.4. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
12.§
Informatīvais ziņojums par nepieciešamību izstrādāt noteikumu projektu,
nosakot detalizētas alkoholisko dzērienu kvalitātes un obligātās nekaitīguma prasības

TA-1990 ____________________________________

(M.Roze, A.Bērziņa, V.Veldre, A.Bērziņš, I.Godmanis, M.Jurušs, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai zemkopības ministra sniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt priekšlikumu svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2.punktu.
3. Līdz š.g. 15.novembrim iesniegt Valsts kancelejā:
3.1. Veselības ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju sagatavotu papildu informāciju ar situācijas raksturojumu par konstatētajiem saindēšanās gadījumiem, lietojot nelegālo alkoholu, un veiktajiem pasākumiem cīņai ar nelegālā alkohola izplatību, kā arī saskaņotus priekšlikumus valdības turpmākai rīcībai sekmīgai un efektīvai minētās problēmas risināšanai;
3.2. Finanšu ministrijai informāciju, kurā izvērtēt sēdes laikā izteikto priekšlikumu alkohola akcīzes nodokļa markā norādīt informāciju par alkoholiskā dzēriena partijas numuru un priekšlikumus Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta papildināšanai ar uzdevumu veikt nepieciešamos grozījumus tiesību aktos.
4. Valsts kancelejai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu, atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un šī protokollēmuma 3.punktam saņemto papildus informāciju sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

13.§

Grozījums likumā "Par tiesu varu"

TA-2407 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka likumprojekts izskatāms 2008.gada valsts budžeta likumprojekta paketē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:55

Ministru prezidenta vietā -
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
A.Štokenbergs

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane