Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 40

2007.gada 22.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Veselības ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam

VSS-480
TA-2679 ____________________________________

(V.Veldre, I.Godmanis, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt stratēģijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. papildināt rīkojuma projektu ar 3.punktu, paredzot atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2006.gada 15.novembra rīkojumu Nr.888 "Par Veselības ministrijas darbības stratēģiju 2007.-2009.gadam";
2.3. precizēto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§

Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu projekts
2007.-2013.gadam

TA-1497 (2006) ____________________________________

(B.Rivža, V.Veldre, I.Stepanova, S.Zvidriņa, I.Godmanis, M.Bundule, N.Broks, M.Roze, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 19.oktobra vēstulē Nr.2-2-06/3141 minēto;
2.2. saskaņot pamatnostādņu projektu ar Kultūras ministriju;
2.3. izvērtēt priekšlikumu savstarpēji saskaņot rīkojuma projekta 4.punkta redakciju ar pamatnostādņu astotajā daļā minēto;
2.4. precizēto rīkojuma projektu un saskaņoto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā ar Kultūras ministriju pamatnostādņu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
3.§
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2006.-2008.gadam
(aktualizēts 2008.-2010.gadam)

VSS-905
TA-2754 ____________________________________

(L.Āboliņa, I.Godmanis, V.Veldre, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:
2.1. papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojumu Nr.561 "Par Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģiju 2006.-2008.gadam", kā arī attiecīgi precizēt stratēģijas projektu;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
17.februāra noteikumos Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi""

VSS-95
TA-1956 ____________________________________

(A.Pencis, I.Gailīte, I.Godmanis, M.Roze, G.Puķītis, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minēto;
2.2. saskaņot noteikumu projekta 21.punktā ietvertā 31.1 punkta redakciju ar Zemkopības ministriju un Vides ministriju;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 28.novembra noteikumos
Nr.365 "Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu
ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās""

VSS-799
TA-2427 ____________________________________

(I.Godmanis, V.Elksnis, I.Gailīte, O.Valkers, M.Gruškevics, I.Freiberga, A.Slakteris)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt noteikumu projekta paskaidrojuma rakstu, ņemot vērā Valsts nekustamā īpašuma aģentūras priekšlikumu, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3.Valsts kancelejai pēc precizētā paskaidrojuma raksta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:55

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs
A.Slakteris

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte