Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 41

2007.gada 29.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas
departamenta vadītājs

-

M.Krieviņš

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10:10

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Koncepcijas projekts par direktīvu pārņemšanas tiesiskā mehānisma uzlabošanu

TA-547 ____________________________________

(E.Šķibele, E.Ektermane, M.Bičevskis, J.Golubevs, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu, kā arī precizēt, ņemot vērā Satiksmes ministrijas izteikto priekšlikumu;
2.2. saskaņoto un precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-779
TA-2143 ____________________________________

(V.Jarkina, E.Ektermane, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 30.oktobra sēdē.
 
3.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5

TA-2797 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 30.oktobra sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (177.saraksts)"

VSS-1291
TA-2804 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 30.oktobra sēdē.
 
5.§
Par valstij piederošo valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Leļļu teātris"

VSS-1267
TA-2806 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" kapitāla daļas, un atbalstīt Kultūras ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris"".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 30.oktobra sēdē.
 
6.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par saglabājamo datu pieprasīšanas un nodošanas kārtību pirmstiesas
izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesai,
kā arī kārtību un apjomu, kādā Datu valsts inspekcija apkopo statistisko informāciju par minēto institūciju
pieprasījumiem saņemt saglabājamos datus un par šo datu izsniegšanu"

VSS-980
TA-2616 ____________________________________

(M.Rāzna, I.Gratkovska, I.Godmanis, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-534
TA-2687 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu
apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"

VSS-472
TA-1682
(2005)  ____________________________________

(B.Gribuste, J.Golubevs, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada
15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""

VSS-1475
TA-589 ____________________________________

(V.Buša, R.Vējonis, M.Zvīgulis, J.Piešiņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu, sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides ministrijai līdz 2008.gada 1.novembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par Pāvilostas pelēkās kāpas individuālo aizsardzību un izmantošanu un uzdevumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai nodrošināt Sakas novada domei mērķdotāciju jauna teritorijas plānojuma izstrādei 2008.gada 1.janvārī. Noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 30.oktobra sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

10.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu"

TA-2890 ____________________________________

(A.Dobrājs, G.Bērziņš, L.Osīte, S.Sproģe, A.Kalvītis)

Iesniegto noteikumu projektu izskatīt Ministru kabineta š.g. 30.oktobra sēdē kā Ministru kabineta lietu.

 

Sēdi slēdz plkst. 10:55

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane