Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 4

2008.gada 21.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Ozols

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.15

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Ārvalstu bruņotos spēkus uzņemošās valsts atbalsta sistēmas pamatnostādņu projekts 2008.-2010.gadam

VSS-1250
TA-2900 ____________________________________

(J.Garisons, I.Gailīte, M.Riekstiņš, V.Veldre, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu attiecīgajām ministrijām sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu pamatnostādņu projekta 5.2.sadaļā "Uzņemošās valsts atbalsta sistēmas subjektu uzdevumi" minēto uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto politikas plānošanas dokumenta projektu ar aktualizētu iesniedzēja parakstu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumos Nr.189 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1269
TA-3401 ____________________________________

(I.Apsīte, I.Gailīte, V.Veldre, A.Matīss, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 14.pantā noteiktās valsts aģentūras "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" funkcijas, Ekonomikas ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai triju mēnešu laikā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informāciju par valsts pārvaldes iestādēm, kuras pilda uzraudzības un kontroles funkcijas un kuras ir akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs", kā arī sagatavot attiecīgus priekšlikumus par kritērijiem, saskaņā ar kuriem būtu veicama valsts pārvaldes institūciju, kuras pilda uzraudzības un kontroles funkcijas, akreditācija valsts aģentūrā "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs"; Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā paredzēt arī uzdevumu Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par principiem un kritērijiem, saskaņā ar kuriem par valsts pārvaldes uzdevumu izpildi un sniegtajiem maksas pakalpojumiem piemērojama valsts nodeva vai izdevumi sedzami kā maksas pakalpojums. Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par komisiju pornogrāfiska rakstura materiālu ekspertīzes veikšanai"

VSS-1164
TA-2819 ____________________________________

(M.Rāzna, A.Baštiks, M.Segliņš, I.Gailīte, A.Straume, M.Riekstiņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka minētā sekretariāta funkcijas veic Iekšlietu ministrija un komisiju vada Iekšlietu ministrijas pārstāvis;
2.2. atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto;
2.3. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Kultūras ministrijai nodot atbilstoši Ministru kabineta 1995.gada 22.novembra noteikumiem Nr.348 "Noteikumi par erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, izplatīšanu, publisku demonstrēšanu vai reklamēšanu" izveidotās ekspertu komisijas izstrādātos metodiskos materiālus, veiktos novērtējumus (atzinumus) un citu informāciju, atbilstoši kurai tika veikta izvērtēšana, Iekšlietu ministrijas vadītajai komisijai;
2.4. saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu noteikumu projekta īstenošanai;
2.5. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par aprēķina veikšanu par katru gadu nepieciešamās valsts dotācijas apjoma privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības nodrošināšanai īstenošanu"

TA-2609 ____________________________________

(E.Zalāns, B.Bāne, M.Gruškevics, N.Broks, A.Baštiks, L.Šulca, M.Segliņš, J.Šints, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai, iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā" (VSS-1528), pievienot informatīvo ziņojumu ar detalizētu pašreizējās situācijas raksturojumu (piemēram, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits un prognozes nākošajiem gadiem, valsts un pašvaldību un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vai skolu, kas īsteno licencētas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas izglītības programmas, skaits un piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu skaits tajās, pedagoģisko likmju skaits, prognozes turpmākajiem gadiem) un aprēķinus par nepieciešamo dotācijas apjomu turpmākajiem pieciem gadiem.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību"

VSS-1301
TA-3096 ____________________________________

(A.Krastiņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:05


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte