Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.8

2008.gada 18.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§
Malienas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts 2008.-2013.gadam

VSS-717
TA-3209 ____________________________________

(R.Vesere, R.Vējonis, I.Godmanis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. tehniski precizēt rīkojuma projektu un plāna projektu;
2.2. precizēt plāna projekta 13.tabulu;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 26.februāra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-563
TA-2895 ____________________________________

(S.Mertena, I.Apsīte, K.Gerhards, E.Ektermane, G.Bērziņš, I.Godmanis)
1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot ar Finanšu ministriju sēdes laikā izvirzīto alternatīvo priekšlikumu - kā atbildīgo iestādi noteikt Valsts ieņēmumu dienestu;
2.2. aktualizēt anotācijā finanšu informāciju kārtējam un nākamajiem gadiem;
2.3. precizēto likumprojektu vai starpministriju sanāksmes protokolu ar Finanšu ministriju, ja vienošanās nav panākta, un anotāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Alkohola, narkotisko, psihotropo
vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"

VSS-631
TA-2023 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)
Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz trim nedēļām.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(180.saraksts)"

VSS-1498
TA-393 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.
 
5.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Piedrujas ielā 3a,
Rīgā, Piedrujas ielā 3b, un Rīgā, Dārzciema ielā 64

TA-418 ____________________________________

(K.Lore, S.Sidiki, I.Godmanis)
1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Piedrujas ielā 3a, Rīgā, Piedrujas ielā 3b, un Rīgā, Dārzciema ielā 64, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu " Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektus Rīgā, Dārzciema ielā 64, Rīgā, Piedrujas ielā 3a, un Rīgā, Piedrujas ielā 3b".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.februāra sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

6.§
Rīkojuma projekts "Par vidēja termiņa budžeta mērķiem
un prioritārajiem attīstības virzieniem 2009.-2011.gadā"

TA-408 ____________________________________

(J.Šints, H.Demakova, A.Šlesers, R.Vējonis, I.Gudele, E.Zalāns, I.Purne, I.Eglītis, K.Gerhards, M.Segliņš, N.Broks, I.Godmanis)
1. Iesniegto rīkojuma projektu turpināt izskatīt nākamajā komitejas sēdē.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. sagatavot apstiprinātā vidēja termiņa budžeta mērķu un prioritāro attīstības virzienu 2008.-2010.gadam salīdzinājumu ar 2009.-2011.gadā plānoto;
2.2. sagatavot pa nozarēm (veidojot trīs grupas: I grupa - ekonomika un tautsaimniecība, II grupa - sociālā joma un III grupa - ārlietas, iekšlietas, tieslietas, kultūra un vide) un ministrijām salīdzinošu informāciju, kurā norādīt piešķirtā valsts budžeta finansējuma apjomu un plānotā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma apjomu;
2.3. rīkojuma projektā noteikt principu - visām nozarēm vienotu inflācijas kompensēšanas koeficientu, atbilstoši kuram tiks pieņemts lēmums algu sistēmas pārskatīšanai;
2.4. rīkojuma projektā paredzēt, ka valsts budžeta projektā ir atsevišķs postenis, kurā iekļautas elektrības un apkures sadārdzinājuma kompensācijas izmaksas;
2.5. rīkojuma projektā paredzēt, ka ir nepieciešams pilnveidot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmu;
2.6. sagatavotos salīdzinājumus un precizēto rīkojuma projektu līdz
š.g. 19.februāra plkst.12.00 nosūtīt visām ministrijām (sekretariātiem) izvērtēšanai un saskaņošanai.
3. Ministriem precizēt rīkojuma projektā minētās prioritātes, ja nepieciešams, Finanšu ministrijas noteikto aizstāt ar atbildīgā nozares ministra piedāvāto prioritāti.
4. Finanšu ministrijai sagatavotos salīdzinājumus un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 22.februārim plkst.14.00.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:00


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane