Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 11

2008.gada 17.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Koncepcijas projekts "Par direktīvu pārņemšanas tiesiskā mehānisma uzlabošanu"

TA-547 (2007) ____________________________________

(E.Škibele, M.Bičevskis, E.Ektermane, I.Godmanis)

1. Noraidīt iesniegto koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.
2. Tieslietu ministrijai jautājumu par direktīvu pārņemšanas tiesiskā mehānisma uzlabošanu risināt Ministru kabinetā atbalstītās koncepcijas "Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu" (Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra rīkojums Nr.814) ietvaros.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos
Nr.505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-1702
TA-309 ____________________________________

(J.Golubevs, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Stāmerienas ielā b/n

TA-691 ____________________________________

(D.Zepa, S.Sidiki, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Stāmerienas ielā b/n, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Stāmerienas ielā b/n, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai divas būves un tām piesaistāmo zemesgabalu Rīgā, Stāmerienas ielā b/n".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.marta sēdē.
 
4.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Ata ielā 1

TA-696 ____________________________________

(D.Zepa, A.Dobrājs, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Ata ielā 1, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Ata ielā 1, un atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Ata ielā 1".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.marta sēdē.

 
5.§
Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

TA-713 ____________________________________

(D.Zepa, M.Gruškevics, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā informāciju, kas apliecina, ka par nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 084 2043) Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 un nekustamo īpašumu (nekustamo īpašuma kadastra Nr.0100 084 0011) Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 ir izbeigta tiesvedība.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"

VSS-912
TA-2350 ____________________________________

(A.Dūdiņš, R.Beinarovičs, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10:20


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane