Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.45

2008.gada 22.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šints

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Ģenerālprokuratūras prokurors

-

J.Pēda

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpildītājs

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Brāle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts par kārtību, kādā akreditētie muzeji, rīkojot starptautiskas izstādes Latvijā, zaudējumu gadījumā var saņemt valsts garantētu atlīdzību

TA-1930 ____________________________________

(J.Garjāns, H.Demakova, K.Gerhards, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-3764 ____________________________________

(I.Preimate, E.Dreimane, K.Gerhards, R.Vējonis, A.Slakteris, V.Andrejeva, B.Pētersone, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. svītrot likumprojekta 4.pantu;
2.2. papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem, kas nosaka likumprojekta 1., 2. un 3.panta spēkā stāšanos;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Darba grupai, kas izveidota, lai nodrošinātu informācijas sagatavošanu par atalgojuma izmaiņām sabiedriskajā un privātajā sektorā 2009.gadā (Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes protokols Nr.94 119.§), sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot vienotus kritērijus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonu atalgojuma maksimālā apmēra ierobežojuma noteikšanai un līdz 2009.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Banku un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju saskaņotus attiecīgus grozījumus atbilstošos jautājumus regulējošajos normatīvajos aktos, kā arī pievienot informāciju par Lietuvas, Igaunijas un citu valstu praksi attiecīgu institūciju amatpersonu atalgojuma apjoma noteikšanā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Jaunajā ielā 66, Jūrmalā"

TA-3845 ____________________________________

(K.Lore, T.Koķe, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jaunajā ielā 66, Jūrmalā, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jaunajā ielā 66, Jūrmalā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Kūdras purvs", Gaiķu pagasts, Saldus rajons"

TA-3848 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu - garāžas ēku Slokas ielā 44, Jūrmalā"

TA-3894 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu – garāžas ēku Slokas ielā 44, Jūrmalā, un atbalstīt Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai garāžas ēku Slokas ielā 44, Jūrmalā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par daļu no valsts nekustamā īpašuma Duntes ielā 22, Rīgā"

TA-3897 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par daļu no nekustamā īpašuma Duntes ielā 22, Rīgā, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai daļu no valsts nekustamā īpašuma Duntes ielā 22, Rīgā, un atbalstīt Veselības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no valsts nekustamā īpašuma Duntes ielā 22, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Parādes ielā 38, Rīgā"

TA-3925 ____________________________________

(K.Lore, J.Sārts, I.Godmanis)

Rīkojuma projektu skatīt aizsardzības ministra klātbūtnē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Narcises" Ugāles pagastā, Ventspils rajonā"

TA-3928 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš, M.Lazdovskis, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:45


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane