Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.1

2009.gada 5.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Puikevica-Puikevska

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas valsts sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētus zemesgabalus Tārgales pagasts, Ventspils rajons"

TA-3982 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.janvāra sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala
"AS Latvijas valsts meži" Zlēku pagastā, Ventspils rajonā"

TA-4001 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.janvāra sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Pusgaldiņi", Kabiles pagasts, Kuldīgas rajons"

TA-4006 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.janvāra sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Mežs",
Viesītes lauku teritorija, Viesīte ar lauku teritoriju, Jēkabpils rajons"

TA-4049 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.janvāra sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu – viesnīcu Augšielā 1, Rīgā"

TA-4051 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu – viesnīcu Augšielā 1, Rīgā, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Augšielā 1, Rīgā, – viesnīcu (būves kadastra apzīmējums 0100 037 0172 009) un tai piekrītošo zemi".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.janvāra sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""

TA-2046 ____________________________________

(D.Vilkaste, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.janvāra sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (TA-2048).
 
7.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2048 ____________________________________

(D.Vilkaste, M.Roze, E.Zalāns, R.Vējonis, M.Riekstiņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.janvāra sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem"" (TA-2046).
2. Vides ministrijai uzaicināt Nagļu pagasta padomes un Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta š.g. 13.janvāra sēdē šo jautājumu izskatīšanā.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:30


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane