Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.6

2009.gada 16.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrijas valsts sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokuratūras prokurors

-

J.Pēda

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§
Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādņu projekts 2009.–2015.gadam

TA-315 ____________________________________

(E.Beļskis, K.Gerhards, E.Zalāns, A.Šlesers, N.Freivalds, A.Ūbelis, M.Riekstiņš, K.Gitendorfa, S.Graikste, A.Straume, M.Segliņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt pamatnostādņu projektu ar informāciju par plānoto atbalsta sadalījumu starp pamatnostādņu projektā minētajiem sešiem prioritārajiem tūrisma virzieniem:
2.1.1. vai tas būtu saglabājams iepriekšējā apjomā vai arī jāpārdala par labu kādam no sešiem izvirzītajiem prioritārajiem virzieniem;
2.1.2. kādas ir iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus minēto sešu prioritāro virzienu attīstībai;
2.2. izvērtēt, kādas ir iespējas atslogot tūrismu no papildus administratīvajiem šķēršļiem, sagatavot konkrētus priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un papildināt pamatnostādņu projektu ar attiecīgu informāciju;
2.3. rīkojuma projektu un precizēto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) kopīgi ar Drošības policiju nedēļas laikā izvērtēt Imigrācijas likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā un otrajā daļā minētā ielūguma nepieciešamību ārzemniekam vīzas saņemšanai, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu, iekļaujot tajā arī priekšlikumus turpmākai rīcībai, un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Lūgt Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju steidzami iesniegt Valsts kancelejā rakstisku apliecinājumu komitejas sēdes laikā izteiktajai informācijai, ka pretēji Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību" ietvertajai normai, kas paredz, ka komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam ārzemnieka deklarācijā sniegtās ziņas 24 stundu laikā elektroniski jānosūta Valsts policijai vai deklarācijas kopija jāiesniedz Valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā, Lietuvas Republikā tādu prasību pret komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju nav un ārzemnieka deklarācija policijai ir iesniedzama tikai pēc atsevišķa pieprasījuma.
5. Ārlietu ministrijai steidzami pārbaudīt Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas sniegto informāciju par Lietuvas Republikā spēkā esošajām prasībām attiecībā uz ārzemnieku deklarācijām un iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
6. Valsts kancelejai šī protokollēmuma 3. un 5.punktā minētos informatīvos ziņojumus izskatīšanai Ministru kabineta sēdē sagatavot vienlaikus.

 
Tiesību aktu projekti

2.§
Informatīvais ziņojums "Par Rojas ostas attīstības perspektīvām un plānu to īstenošanai"

TA-3571 ____________________________________

(A.Šlesers, K.Gerhards, I.Godmanis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 12.februāra vēstulē Nr.21-6/6 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts galvotā aizdevuma Rojas ostas pārvaldei atmaksu"

TA-3802 ____________________________________

(I.Godmanis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 12.februāra vēstulē Nr.21-6/6 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
4.§
Par daļu (1703 kvadrātmetru platībā) no apbūvēta zemesgabala
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā

TA-3802 ____________________________________

(I.Godmanis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 12.februāra vēstulē Nr.21-6/6 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
5.§
Par daļu (30300 kvadrātmetru platībā) no apbūvēta zemesgabala
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā

TA-3802 ____________________________________

(I.Godmanis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 12.februāra vēstulē Nr.21-6/6 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
6.§
Par daļu (13100 kvadrātmetru platībā) no apbūvēta zemesgabala
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta", Rojas pagastā, Talsu rajonā

TA-1363 ____________________________________

(I.Godmanis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 12.februāra vēstulē Nr.21-6/6 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
Papildus iekļautie jautājumi

7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai,
tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem""

TA-238 ____________________________________

(L.Sīka, I.Kiukucāne, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projekta 9.2. un 9.3.apakšpunktu ar nosacījumu, ka apakšaktivitātes ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības, ja augstākās izglītības institūcija modernizē vai uzsāk īstenot studiju programmas prioritārajos virzienos;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

TA-198 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kursītis, M.Baltiņš, L.Vancāne, R.Lūsis, K.Rācenājs, J.Tomelis, I.Godmanis)

1. Iesniegto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
3. Tieslietu ministrijai triju mēnešu laikā pēc Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" 41.3.apakšpunktā minētā termiņa beigām (2010.gada 1.janvāris) sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par minēto noteikumu 41.punktā ietverto normu piemērošanas gaitu un rezultātiem.

 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos
Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""

TA-56 ____________________________________

(A.Briņķe, E.Zalāns, V.Veldre, I.Godmanis )

1. Noteikumu projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Zemkopības ministrijai uzaicināt Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta komitejas š.g. 23.februāra sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:30


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane