Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.41

2009.gada 9.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.30

 

 


Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijas projekts

TA-3540 ____________________________________

(I.Leišavnieks, E.Repše, S.Seņkāns, K.Gerhards, G.Kiršteins, E.Zalāns, I.Pētersone, I.Treiguts, U.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. atkārtoti izvērtēt katra izstrādātā varianta tehniskos un finansiālos aspektus, kā arī atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai;
2.2. izvērtēt komitejas sēdes laikā izteiktos valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "First Data International" ekspertu priekšlikumus un, ja nepieciešams, precizēt koncepcijas projekta redakciju;
2.3. atkārtoti saskaņot koncepcijas projektu ar Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
2.§
Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projekts 2009.-2013.gadam

TA-3782 ____________________________________

(A.Draudiņš, A.Antonovs, L.Straujuma, G.Krasovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. saskaņot koncepcijas projektu ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
Tiesību aktu projekti

3.§
Informatīvais ziņojums par Aizsargjoslu likumā ietverto normu integrēšanu citos normatīvajos aktos

TA-3696 ____________________________________

(M.Pintele, D.Vilkaste, L.Eņģele, E.Zalāns, M.Lazdovskis, R.Vējonis, A.Stucka, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izstrādāto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu izskatīt koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdē.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pēc jautājuma izskatīšanas koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdē iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par tā turpmāko virzību.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

TA-3103 ____________________________________

(K.Jaunzeme, M.Auders, R.Bednarska, A.Salmiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvēta zemesgabala
"Valsts brīvā zeme (330 kv)", Valkas pagasts, Valkas rajons, privatizācijai ierosināto daļu"

TA-1841 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Instrukcijas projekts "Mērķu noteikšanas, rezultātu un rezultatīvo rādītāju izstrādes, plānošanas, izmantošanas un analīzes metodika"

TA-1849 ____________________________________

(V.Umanovs, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto instrukcijas projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai instrukcijas projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane