Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.16

2010.gada 26.aprīļī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

J.Šnore

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

J.Piešiņš

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpildītājs

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Grozījumi Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepcijā

TA-799 ____________________________________

(M.Rāzna, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojumā Nr.775 "Par Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju""

TA-800 ____________________________________

(M.Rāzna, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Mežs", Skujenes pagastā, Amatas novadā"

TA-1022 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"

TA-4630 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 23.aprīļa vēstulē minēto, jautājumu izskatīt nākamajā komitejas sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""

TA-1044 ____________________________________

(A.Draudiņš, J.Plūme, J.Piešiņš, L.Medina, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

6.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1088 ____________________________________

(J.Dūklavs, J.Šnore, R.Dilba, R.Vējonis, E.Repše, T.Trubačova, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai saskaņot rīkojuma projekta anotāciju ar Finanšu ministriju un saskaņoto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc saskaņotās anotācijas saņemšanas sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane