Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.20

2010.gada 31.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma_Jansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemciems", Kazdangas pagastā, Aizputes novadā nodošanu privatizācijai"

TA-820 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"

TA-1271 ____________________________________

(J.Upeniece, V.Reitere, L.Medina, E.Saulītis, M.Kauliņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrija;
2.1. saskaņot noteikumu projekta 19. un 85.punkta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, novēršot juridiskās tehnikas neprecizitātes;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.jūnija sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-1451 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 1.punkta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. izvērtēt potenciālos riskus, kas var rasties, ja persona kompensācijas saņemšanai ir sniegusi nepatiesu informāciju, kā arī izvērtēt preventīvos pasākumus pārkāpumu identificēšanai un novēršanai, un , ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.jūnija sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"

TA-1459 ____________________________________

(B.Medvecka, V.Reitere, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, izdalot dzimtsarakstus atsevišķā saimē atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības un Tieslietu ministrijas iebildumam;
2.2. precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 1.jūnija sēdē;
2.3. sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.jūnija sēdē likumprojektu par Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu projektā "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" ietvertās tiesību normas.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-1452 ____________________________________

(A.Matīss, K.Drēviņa, J.Zālītis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju jautājumā par valdes locekļiem;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 1.jūnija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane