Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.28

2010.gada 26.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

 K.Gerhards

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Tieslietu ministrs

-

 

Veselības ministrs

-

D.Gavars

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

-

A.Razāns

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Skujiņa

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

-

M.Pūķis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja


-


L.Peinberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Koncepcijas projekts "Par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju"

TA-1915 ____________________________________

(A.Zikmane, M.Pūķis, K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā paredzēt uzdevumu Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību turpināt darbu koncepcijas papildināšanai ar jautājumu par ikvienas personas pienākumu saprātīgā termiņā ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā, un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo regulējumu pašlaik likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2.pielikumā noteikto nelikumīgā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), iedalījumu apmēru noteikšanai Ministru kabineta līmenī"

TA-1844 ____________________________________

(J.Bekmanis, A.Zikmane, I.Pētersone, L.Mūrniece, E.Repše, K.Gerhards)

1. Atbalstīt sagatavotos priekšlikumus par nepieciešamo regulējumu nelikumīgā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), iedalījumu apmēru noteikšanai Ministru kabineta līmenī.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavotos likumprojektus „Grozījumi likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” un „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” noteiktā kārtībā iesniegt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"

TA-2022 ____________________________________

(N.Garbars, G.Kauliņš, E.Repše, A.Matīss, V.Ločmelis, I.Pētersone, K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai steidzami precizēt noteikumu projekta anotācijā trešo sadaļu, ņemot vērā SIA "Tukums Airport" pārstāvja sniegto informāciju, ka uzņēmums segs ar robežšķērsošanas vietas izveidi Tukuma lidlaukā saistītās telpu, aprīkojuma un tehnikas izmaksas, kā arī jautājumu par jaunu robežšķērsošanas vietu izveides ietekmi uz tautsaimniecību un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.477 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana""

TA-2042 ____________________________________

(U.Lielpēters, A.Antonovs, I.Dālderis, K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu atbilstoši Finanšu ministrijas pārstāvja priekšlikumam, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-2043 ____________________________________

(A.Kužnieks, A.Antonovs, S.Mertena, I.Pētersone, D.Gavars, I.Skujiņa, K.Gerhards)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Finanšu ministrijas priekšlikumus, to skaitā svītrot 32. un 61.punktu, papildināt 17.5.apakšpunktu, precizēt 11.punktā, ka projekts jāiesniedz Ministru kabinetā, saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par attiecināmām izmaksām un iesniegt precizēto projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai steidzami izvērtēt iespēju papildināt Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojumā nr.147 ietverto prioritāro projektu sarakstu, lai nodrošinātu finansējuma 2,9 milj. latu apmērā apguvi.
4. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju izvērtēt iespēju neattiecināt uz Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu Ministru kabineta 2010.gada 2.marta sēdē (prot. nr.11, 53, 4.punkts ) noteikto - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iekļaut Ministru kabineta noteikumu projektā par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes otrās atlases kārtas īstenošanu prasību - ministrijām iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā koncepciju par sistēmas izveidi vai attīstību, iekļaujot prasību par sistēmas darbības koncepcijas apraksta atbilstību Latvijas Valsts standartam LVS 75:1996 „Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Sistēmas darbības koncepcijas apraksts”, analīzes veikšanu par sistēmas izveidošanas vai attīstības un uzturēšanas izmaksām, un iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
K.Gerhards

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane