Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.36

2010.gada 20.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore

-

A.Zikmane

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

-

A.Kalniņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Koncepcijas projekts "Par likuma "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" ieviešanu (2011.- 2013. gadam)"

TA-2457 ____________________________________

(D.Vilkaste, L.Trubača, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu un 2.risinājuma variantu tās īstenošanai.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu attiecīgi atbalstītajam risinājuma variantam;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.106 "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""

TA-2455 ____________________________________

(K.Stepanovs, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""

TA-2439 ____________________________________

(K.Stepanovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, paredzot svītrot noteikumu 8.2.apakšpunktu;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""

TA-2480 ____________________________________

(A.Antonovs, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, izsakot noteikumu 15.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.10. Eiropas Savienības nākotnes Kohēzijas politikas, tajā skaitā ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stratēģiskā plānošana";
2.2. papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
„16.7.1. sākot ar 2011.gada 1.februāri reprezentatīvo materiālu iegādes izdevumi tikai centralizēta iepirkuma ietvaros, par kura virzību lēmumu pieņem Finanšu ministrija.";
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Noteikt, ka Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam un ar to saistīto dokumentu izstrādes izdevumi nav attiecināmi no Eiropas Savienības tehniskās palīdzības finansējuma šo Ministru kabineta noteikumu ietvaros.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1028 ____________________________________

(I.V.Lieģis, I.Gratkovska, A.Kalniņš, D.Trafimovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Ģenerālprokuratūru jautājumā par noziedzīga nodarījuma atkārtotību kā kvalificējošo apstākli;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar Iekšlietu ministriju jautājumā par brīvības atņemšanas soda maksimālajiem un minimālajiem apmēriem;
2.3. atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta 2010.gada 27.aprīļa atzinuma 2.punktā minēto un attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.4. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-2464 ____________________________________

(E.Beļskis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai papildināt anotāciju ar atsauci uz Pasta konvenciju, kā arī papildināt ar termina "universālais pasta papildpakalpojums" atšifrējumu. Precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50
Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane