Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.43

2010.gada 15.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperts

-

A.Jākobsons

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
juridiskais direktors

-

J.Endziņš

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-2686 ____________________________________

(I.Ošiņa, L.Medina, J.Dūklavs, A.Ozols, M.Bičevskis, J.Pūce, A.Kampars, J.Bārzdiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot, ka ar dalībnieku (akcionāru) sapulci saskaņo maksimālo algu fondu, kā arī paredzēt, ka vadlīnijās tiek noteikts atalgojuma veidošanas mehānisms ;
2.2. precizēto likumprojektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju;
2.3. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-357 ____________________________________

(K.Lore, Dž.Innusa, J.Pūce, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā komitejas sēdē.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Vides ministriju sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā".
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju un lietotāju reģistrāciju un kārtību, kādā veicamas darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, un izmēģinājumu dzīvniekiem nodrošināmās labturības prasības"

TA-2818 ____________________________________

(D.Lucaua, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Zemkopības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likumā.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-2981 ____________________________________

(A.Kaļāne, A.Matīss, R.Vējonis, D.Robežniece, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju vienoties par jomām, kas var pretendēt uz atbalstāmās prioritārās nozares statusu nepārkāpjot Eiropas Komisijas regulās noteikto un attiecīgi precizēt likumprojektu attiecībā uz transporta pakalpojumiem un loģistiku un metāla ražošanu un metalurģiju;
2.2. saskaņot likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane