Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.2

2011.gada 10.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperts

-

A.Jakobsons

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam

TA-3377 ____________________________________

(L.Liepiņa, A.Kaļāne, U.Augulis, I.Jurševska, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. atkārtoti kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt jautājumu par jaunu nodokļu atvieglojumu ieviešanu un to apmēru iedzīvotāju ienākuma nodoklim par apgādībā esošu personu un nekustamā īpašuma nodoklim un attiecīgi precizēt aprēķinus;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Ieteikumu projekts "Vienotas apjoma un kvalitātes prasības valsts institūciju darba telpām"

TA-3652 ____________________________________

(M.Brencis, L.Medina, E.Dreimane, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto ieteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot ieteikumu projekta 1.punkta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. precizēt ieteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.3. precizēto un saskaņoto ieteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"

TA-25 ____________________________________

(K.Stepanovs, J.Lukss, A.Kampars, J.Pūce, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrija divu nedēļu laikā:
2.1. saskaņot likumprojekta 3.panta redakciju ar Finanšu ministriju;
2.2. atkārtoti rūpīgi pārbaudīt direktīvā noteikto regulējumu jautājumā par elektrotransportu daļas iekļaušanu atjaunojamo energoresursu kopapjomā un sagatavot attiecīgu ziņojumu;
2.3. sagatavot informāciju par biodegvielas īpatsvaru kopējā tautsaimniecībā esošā transporta paredzētās degvielas daudzumā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs;
2.4. precizēto likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un šī protokollēmuma 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētās informācijas iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Ekonomikas ministrijai uzaicināt Latvijas Degvielas tirgotāju asociāciju ekspertus piedalīties Ministru kabineta komitejas sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību publisko iepirkumu centralizācijas vadlīnijām"

TA-34 ____________________________________

(A.Tiknuss, A.Salmiņš, S.Ēlerte, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā:
2.1. saskaņot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, saskaņošanas procesā atkārtoti izvērtēt ierosinājumu visos gadījumos nenoteikt centralizētos iepirkumus kā obligātus un iepirkumu procesā sekot, lai piedāvātā cena nepārsniegtu elektronisko iepirkumu sistēmā (e-katalogos) piedāvāto;
2.2. saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Par situāciju saistībā ar energoapgādes atjaunošanu

TA-34 ____________________________________

(A.Kampars, Ā.Žīgurs, R.Vējonis, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par jau paveiktajiem un vēl plānojamiem pasākumiem energoapgādes atjaunošanai.
2. Visiem atbildīgajiem un iesaistītajiem dienestiem turpināt darbu, lai atjaunotu elektroapgādi pilnā apjomā, un regulāri informēt Ministru kabinetu par paveikto.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane