Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.6

2011.gada 7.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Tieslietu ministrs

-

 A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

P.Barons

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja


-


L.Peinberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lomonosova ielā 1 k-8, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-235 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Atjaunojamās enerģijas likums"

TA-190 ____________________________________

(G.Ābele, P.Barons, A.Kampars, V.Bisters, D.Lucaua, A.Menģelsons, O.Heniņš, A.Kārkliņš, J.Kisiels, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju precizēt likumprojektā termina "lauksaimniecības komponente" saturu un līdz 2011.gada 11.februārim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā".
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu "Atjaunojamās enerģijas likums", Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījumi Biodegvielas likumā" izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""

TA-160 ____________________________________

(G.Medne, I.Gailīte, J.Bergmanis, V.Dombrovskis )

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas atzinumu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"

TA-99 ____________________________________

(M.Klēvers, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai atkārtoti izvērtēt Latvijas Darba devēju konfederācijas priekšlikumu par noteikumu projekta 27.punktā ietvertā regulējuma vienkāršošanu, sadarbībā ar Valsts kanceleju precizēt noteikumu projektu un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte