Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.12

2011.gada 21.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Ābele

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

-

J.Šnore

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperte

-

I.Olafsone

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
departamenta direktore

-

I.Feldmane

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.05

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Vīņaudu ezers", Straupes pagastā, Pārgaujas novadā"

TA-624 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-3237 ____________________________________

(K.Stepanovs, R.Vējonis, P.Barons, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā vēja elektrostaciju būvnormatīvu.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Parāda atgūšanas likums"

TA-646 ____________________________________

(I.Apsīte, S.Mertena, E.Dreimane, K.Šļakota, A.Vilks, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. savstarpēji saskaņot likumprojekta 5.pantā un anotācijā ietverto informāciju attiecībā uz licencēšanu, paredzot vienotu spēkā stāšanos gan licencēšanas (atļaujas izsniegšanas) prasībai, gan no tā izrietošai nodevas samaksas prasībai;
2.2. precizēt likumprojekta 7.panta redakciju, vienādojot ietverto prasību apjomu kreditoram un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam;
2.3. precizēt likumprojekta 12.panta redakciju, izslēdzot normas par kredītvēstures datubāzē ietvertās informācijas nodošanu trešajām personām;
2.4. precizēt likumprojekta 12.panta pirmo daļu un 13.panta otro daļu atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumiem;
2.5. precizēt anotācijas III.sadaļu atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam un likuma spēkā stāšanās datumam;
2.6. precizēto likumprojektu saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu un Tieslietu ministriju;
2.7. sagatavot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju saskaņotu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju trīs mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus kopīgas parādnieku datu bāzes izveidei un informāciju par citu valstu praksi minētajā jautājumā;
2.8. saskaņoto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-648) (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-648 ____________________________________

(I.Apsīte, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt anotāciju, savstarpēji saskaņojot tajā ietverto informāciju ar likumprojekta "Parāda atgūšanas likums" anotācijā ietverto informāciju par parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju skaitu, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Parāda atgūšanas likums" (TA-646) (likumprojektu pakete).
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžetu līdzekļiem un plānotajām darbībām pārkāpumu mazināšanai"

TA-476 ____________________________________

(M.Brencis, I.Aleksandroviča, R.Vējonis, E.Dreimane, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt informatīvā ziņojuma II.sadaļu, pārceļot 1.punkta c) apakšpunktā ietverto atsauci uz 2.pielikumu uz 2.punktu;
2.2. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"

TA-392 ____________________________________

(J.Eiduks, I.Feldmane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju jautājumā par pagaidu licences nodevu un par nodevas samaksu licences derīguma pārskatīšanas gadījumos;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana""

TA-688 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Valantis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.marta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.456 "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi""

TA-707 ____________________________________

(G.Melkins, L.Mūrniece, M.Lazdovskis, U.Augulis, A.Salmiņš, J.Dūklavs, G.Kauliņš, I.Pāže, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai turpināt noteikumu projekta saskaņošanu ar Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, ja vienošanos iespējams panākt šīs dienas laikā, iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.marta sēdē, vai turpināt saskaņošanu un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 29.marta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane