Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.13

2011.gada 28.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Bundulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperte

-

I.Olafsone

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.9.15

 

 

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība""

TA-2274 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""

TA-732 ____________________________________

(I.Arhipova, A.Antonovs, I.Lācis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Koalīcijas partneru darba grupai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem un pēc tā izskatīšanas minētajā darba grupā - izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai uzaicināt Latvijas zinātnes padomes pārstāvi piedalīties Ministru kabineta sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
 
3.§
Likumprojekts "Oficiālo publikāciju likums"

TA-3341 ____________________________________

(L.Medina, I.Olafsone, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, G.Baiža, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta 14.panta trešās daļas redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-164 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Medina, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un par bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un datu uzturēšanas maksas apmēru un maksāšanas kārtību"

TA-728 ____________________________________

(R.Vesere, L.Medina, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotu likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto likumprojektu.
 

Sēdi slēdz plkst. 9.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane