Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.17

2011.gada 2.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Ābele

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
nodaļas vadītājs

-

J.Butkevičs

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja


-


L.Peinberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Koncepcijas projekts par pastāvošo augstākās izglītības institūcijām piemēroto tiešo nodokļu tiesisko regulējumu un finansēšanas kārtību

TA-781 ____________________________________

(R.Broks, A.Vilks, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lidlauks Grīva", Kalkūnes pagastā Daugavpils novadā nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-883 ____________________________________

(A.Pabriks, K.Cirsis, A.Štokenbergs, E.Dreimane, J.Sārts, A.Pļaskota, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā paredzēt, ka nomas līgumā tiek ietverta prasība veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"

TA-752 ____________________________________

(A.Pabriks, D.Giluce, L.Medina, A.Štokenbergs, Ģ.V.Kristovskis, R.Vējonis, J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību" (TA-1058) un noteikumu projektu "Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi" (TA- 2122, 2010.gads).
Noteikumu projekta nesaskaņošanas gadījumā to atkārtoti izskatīt Ministru kabineta komitejā.
3. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju, ka noteikumu īstenošanai valsts budžeta līdzekļi papildus nav nepieciešami.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-1007 ____________________________________

(G.Ābele, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami aktualizēt noteikumu projektā minētos termiņus un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 3.maija sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-1008 ____________________________________

(G.Ābele, R.Vējonis, A.Kampars, Ģ.V.Kristovskis, A.Štokenbergs, J.Dūklavs, L.Jansone, V.Dombrovskis)

Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejā.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās ministrijas noteikšanu tiesību akta projekta sagatavošanā par Burtnieku ezera un zemes zem tā nodošanu Burtnieku novada pašvaldības valdījumā"

TA-1032 ____________________________________

(K.Cirsis, A.Štokenbergs, R.Vējonis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Zemes pārvaldības likumprojektā detalizēt jautājumu par publisko ūdeņu pārvaldības īstenošanu, un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs Pope" Ventspils novadā, Popes pagastā daļas iznomāšanu"

TA-1059 ____________________________________

(A.Ozols, A.Štokenbergs, J.Dūklavs, A.Kampars, Ģ.V.Kristovskis, V.Dombrovskis)

Iesniegto rīkojuma projektu neatbalstīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""

TA-1082 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-1083 ____________________________________

(E.Valantis, R.Vējonis, E.Dreimane, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai svītrot rīkojuma projekta 1.17. un 1.18.apakšpunktu, kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt rīkojuma projekta anotāciju, norādot projekta saistību ar citiem tiesību aktu projektiem un termiņus, kādos šie projekti tiks sagatavoti iesniegšanai Ministru kabinetā, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane