Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.49

2011.gada 12.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-2075 ____________________________________

(K.Cirsis, A.Salmiņš, E.Sprūdžs, S.Bajāre, V.Dombovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. papildināt anotācijas I.daļas 4.punktu ar izvērstu Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1241 "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi" skaidrojumu par iespēju pašvaldībām nepiemērot Elektronisko iepirkumu sistēmu, ja pašvaldība var nodrošināt preces vai pakalpojuma iegādi par zemāku cenu;
2.3. sagatavot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saskaņotu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kas paredz uzdevumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai veikt izmaiņas Elektronisko iepirkumu sistēmā, lai samazinātu noteiktos minimālos iepirkumu apjomus;
2.4. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""

TA-2734 ____________________________________

(K.Cirsis, V.Reitere, P.Leiškalns, S.Lūse, D.Medvedeva, G.Bērziņš, V.Dombovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. turpināt noteikumu projekta saskaņošanu ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa
noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-3036 ____________________________________

(E.Valantis, A.Antonovs, J.Pūce, D.Pavļuts, S.Bajāre, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projekta 3.punktā ietverto priekšlikumu iesniegt izvērtēšanai Koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem un pēc jautājuma izvērtēšanas minētajā darba grupā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas
par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"

TA-2806 ____________________________________

(A.Brūne, I.Stepanova, I.Circene, A.Pabriks, R.Kozlovskis, J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka naudas balvas var piešķirt par sasniegumiem sacensībās, kas paredzētas sportistiem vecumā no 16 gadiem, papildināt ar regulējumu, kas paredz naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem pasaules karavīru sporta spēlēs un policijas čempionātos, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""

TA-2949 ____________________________________

(J.Eiduks, J.Stepiņš, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. turpināt saskaņot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju jautājumu par noteikumu projektā paredzamo valsts nodevas likmes apmēru;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane