Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.15

2014.gada 14.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

TA-641 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 14.aprīļa vēstulē Nr.411-1-5784 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši 2014.gada 16.aprīļa starpinstitūciju sanāksmes rezultātiem un precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

TA-699 ____________________________________

(R.Špade, L.Medina M.Lazdovskis, E.Beļskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""

TA-702 ____________________________________

(D.Gulbe, R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, B.Bāne, I.Jaunzeme, P.Vilks, I.Stepanova, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu paredzot tajā:
2.1.1 ka ministrijas, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu konkrētām aktivitātēm, kur kā projekta ieviesēji ir paredzētas valsts budžeta iestādes, tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" iekļauj informāciju par pēc projektu pabeigšanas indikatīvi nepieciešamo papildu finansējumu uzturēšanas un citiem ilgtspējas nodrošināšanas izdevumiem no valsts budžeta pamatfunkciju izdevumiem;
2.1.2. ka Finanšu ministrija līdz 2014.gada 20.decembrim sagatavo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par vidēja termiņa budžeta plānošanas tālākās attīstības iespējām, tostarp vērtējot nepieciešamību veikt grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību;
2.1.3. ministrijām, gatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā jaunus tiesību aktu projektus un plānošanas dokumentu projektus, rast iespēju neparedzēt to īstenošanai jaunas amata vietas;
2.2. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība Valsts aizsardzības koncepcijai, pie iesniegšanas Ministru kabinetā ir jāiesniedz atsevišķā sarakstā;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums"

TA-3589 ____________________________________

(B.Broka, L.Medina, M.Lazdovskis, M.Brencis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta 43.panta redakciju ar Ekonomikas ministriju, ka arī izvērtēt nepieciešamību papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai sagatavot grozījumus Civilprocesa likumā, paredzot sadaļu par patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību;
2.2. saskaņoto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Tieslietu ministrijas izstrādāto Administratīvo pārkāpumu sistēmas ieviešanas plānu (Ministru kabineta 2013.gada 4.februāra rīkojuma Nr.38 "Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju" 5.punkts).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane