Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 22

2006.gada 12.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Peters

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs


-

M.Roze

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre
I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gugstiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projekts

VSS-432
TA-1537 ____________________________________

(M.Sils, S.Šķiltere, M.Roze, V.Stūris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā:
2.1. saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību koncepcijas projekta 61. un 64.tabulu, kā arī jautājumu par rīkojuma projekta papildināšanu ar attiecīgiem uzdevumiem, kas saistīti ar 3.4.sadaļā minēto problēmu risināšanu;
2.2. saskaņot ar Zemkopības ministriju koncepcijas projekta redakciju jautājumā par Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības atbalsta fondiem;
2.3. kopīgi ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu atkārtoti izvērtēt atzinumā minētos konceptuālos iebildumus;
2.4. rīkojuma projektu un saskaņoto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Ja vienošanās ar Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu netiek panākta, koncepcijas projekts atkārtoti izskatāms komitejas sēdē.
 
2.§
Izglītības attīstības pamatnostādņu projekts 2006.-2010.gadam

VSS-1734
TA-1282 ____________________________________

(B.Rivža, M.Gruškevics, I.Juhņēviča, G.Bērziņš, I.Kukute, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu izskatīt Ministru kabineta sēdē.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. pamatnostādņu projektā iestrādāt detalizētu finansējuma izvērsumu pamatnostādņu īstenošanai;
2.2. ņemot vērā, ka finanšu resursu plānošanas periods ir 7 gadi, attiecīgi pārstrādāt rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu;
2.3. saskaņot rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu ar Rektoru padomi un Augstākās izglītības padomi;
2.4. pārstrādāto un saskaņoto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu projekts
2006.-2010.gadam

VSS-328
TA-1557 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeles š.g. 12.jūnija vēstulē Nr.1-2/25 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

 

Tiesību aktu projekti

4.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (79.saraksts)

VSS-341
TA-1551 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Tomsona ielā 37" un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-1".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 14.jūlija rīkojumā Nr.487 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"" (TA-1552) un rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 12.decembra rīkojumā Nr.600 "Par likvidējamās Rīgas Aviācijas universitātes nekustamā īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā"" (TA-1554).

 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 14.jūlija rīkojumā Nr.487 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""

VSS-342
TA-1552 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (79.saraksts) (TA-1551).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 12.decembra rīkojumā Nr.600 "Par likvidējamās Rīgas Aviācijas universitātes nekustamā īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-343
TA-1554 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (79.saraksts) (TA-1551).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

VSS-1669
TA-1048 ____________________________________

(A.Pencis, M.Roze, Dz.Jaundžeikars, J.Kinna, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Likumprojekta izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Iekšlietu ministram Dz.Jaundžeikaram un zemkopības ministram M.Rozem atkārtoti izvērtēt un savstarpēji saskaņot jautājumu par funkciju pārņemšanu un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgu tiesību akta projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto
aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē"

VSS-1861
TA-489 ____________________________________

(R.Lūsis, R.Ansone, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta 14.punkta redakciju ar Ekonomikas ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

 

Papildus iekļautais jautājums

9.§

Par kompetentās institūcijas noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada
15.februāra Direktīvas 2006/7/EK par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un
Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu pārņemšanai
____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā vides ministra R.Vējoņa priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai nedēļas laikā iesniegt ar Vides ministriju un Veselības ministriju saskaņotus priekšlikumus par jautājuma turpmāko virzību.
 

Sēdi slēdz plkst.10:55

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību