Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 23

2006.gada 19.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

L.Mankovs

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

I.Kukute

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns
Latvijas Bankas padomes locekle

-

V.Zeile

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


R.Zīle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu projekts 2006.-2013.gadam

VSS-328
TA-1557 ____________________________________

(V.Krievāns, R.Bergmanis, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Administratīvo sodu likumprojekta koncepcijas projekts

VSS-1419
TA-492 ____________________________________

(M.Strauss, I.Liepa, M.Bičevskis, K.Pētersone, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai reizi gadā informēt Ministru kabinetu par Administratīvo sodu likumprojekta un saistīto likumprojektu izstrādes gaitu;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai un Labklājības ministrijai izvērtēt nepieciešamību precizēt normatīvos aktus, kas regulē izglītības iestāžu, bērnu namu un citu bērnu aprūpes iestāžu vadītāja kandidātam izvirzāmās prasības;
2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

 

Tiesību aktu projekti

3.§

Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

VSS-1669
TA-1048 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, O.Spurdziņš)

1. Ņemot vērā iekšlietu ministra Dz.Jaundžeikara š.g. 19.jūnija vēstulē Nr.1/55-176v minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai līdz š.g. 1.augustam atkārtoti izvērtēt un savstarpēji saskaņot jautājumu par funkciju pārņemšanu un, ja nepieciešams, noteiktā kārtība sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgu tiesību akta projektu vai izstrādāt konkrētus priekšlikumus minētā jautājuma tālākai risināšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu,
Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi"

VSS-395
TA-1396 ____________________________________

(I.Briede, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts"

VSS-1299
TA-862 ____________________________________

(A.Matīss, J.Golubevs, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projekta pielikumu ar 1.6.apakšpunktu atbilstoši Satiksmes ministrijas izteiktajam priekšlikumam;
2.2. papildināto noteikumu projektu nosūtīt Eiropas Komisijai izvērtēšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta instrukciju Nr.1 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektu");
2.3. pēc projekta saskaņošanas ar Eiropas Komisiju to iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Par nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 21a

TA-1627 ____________________________________

(K.Lore, O.Spurdziņš)

Atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 21a".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Par nekustamo īpašumu Rīgā, Skolas ielā 3

VSS-1633
TA-188 ____________________________________

(K.Lore, O.Spurdziņš)

Atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Slokas ielā 3".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1995.gada 16.augusta rīkojuma
Nr.470 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Skolas ielā 3" atzīšanu par spēku zaudējušu""

TA-450 ____________________________________

(K.Lore, O.Spurdziņš)

Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu
programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole"

TA-1607 ____________________________________

(B.Rivža, M.Bundule, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 20.jūnija sēdē.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

VSS-255
TA-1247 ____________________________________

(R.Vesere, I.Feldmane, R.Vējonis, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" (TA-1248).
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-256
TA-1248 ____________________________________

(R.Vesere, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā" (TA-1247).
 

Sēdi slēdz plkst.10.22

 

 

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs
O.Spurdziņš

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību