Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 27

2007.gada 23.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šints

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

G.Krusts

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Brāle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Programmas projekts dzimumu līdztiesības īstenošanai
2007.-2010.gadam

VSS-615
TA-1744 ____________________________________

 (A.Gaile, D.Staķe, B.Rivža, I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Labklājības ministrijai izvērtēt programmas projektā iekļautā finansējuma apmēra pamatotību un, ja nepieciešams, precizēt programmas projektu vai iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju par uzdevuma izpildi.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 2.punktā Labklājības ministrijai dotā uzdevuma izpildes.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos
Nr.940 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas
kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

VSS-694
TA-1745 ____________________________________

(I.Baranovska, J.Šints, D.Staķe, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Sporta ielā 13/15

TA-1898 ____________________________________

 (K.Lore, B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Sporta ielā 13/15, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Sporta ielā 13/15, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Sporta ielā 13/15".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 24.jūlija sēdē.
 
4.§
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

VSS-1817
TA-1911 ____________________________________

 (K.Lore, A.Kalvītis)
1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" un atbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 24.jūlija sēdē.
 
5.§
Instrukcijas projekts "Ekodizaina prasības enerģiju patērējošām precēm (produktiem)"

VSS-1327
TA-3349 (2006) ____________________________________

 (R.Kašs, R.Vējonis, J.Strods, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un instrukcijas projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. izvērtēt Tieslietu ministrijas š.g. 20.jūlija Nr.1-9.1/1665 vēstulē minētos iebildumus un atkārtoti saskaņot instrukcijas projektu ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņot ar Ekonomikas ministriju Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu;
2.3. saskaņoto instrukcijas projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:15

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību