Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 29

2007.gada 6.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


A.Ozols

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Brāle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Par maksātnespējas
procesa administratoru atlīdzību"

VSS-726
TA-1929 ____________________________________

(L.Sniega-Svilāne, G.Bērziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts "Par pretendentu loka paplašināšanu likumā
"Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"
paredzētās atlīdzības saņemšanai"

VSS-647
TA-1720 ____________________________________

(D.Vilkaste, A.Pabriks, R.Vējonis, O.Spurdziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projekta 3.punktu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā rīkojuma projekta saņemšanas koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Aktualizētā Vides ministrijas darbības stratēģija 2007.-2009.gadam

VSS-759
TA-1984 ____________________________________

(M.Klismets, R.Vējonis, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 7.augusta sēdē.


 

Tiesību aktu projekti

4.§

Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-1347 ____________________________________

(U.Sarma, R.Vējonis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(164.saraksts)"

VSS-809
TA-2040 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 7.augusta sēdē.
 
6.§
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks"

VSS-59
TA-2046 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers, H.Demakova, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" nodošanu privatizācijai (135.saraksts)".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" un atbalstīt Kultūras ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks"".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 7.augusta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

VSS-1496
TA-1164 ____________________________________

(A.Pencis, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

VSS-693
TA-1742 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Staķe, A.Kalvītis)
Ņemot vērā finanšu ministra O.Spurdziņa izteikto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
Labklājības ministrijai atkārtoti saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par nepieciešamo finansējumu likumprojekta īstenošanai un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā līdz š.g. 10.augustam plkst.12.00.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-392
TA-1372 ____________________________________

(R.Rācene, O.Spurdziņš, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. izvērtēt nepieciešamību papildināt likumprojektu ar pantu, kas nosaka likuma spēkā stāšanās laiku, un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojektu un tā anotāciju;
2.2. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, pievienot likumprojektam attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.3. ņemot vērā Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, Ministru kabineta sēdes protokollēmumā paredzēt, ka jautājumu par Tieslietu ministrijai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojekta īstenošanai 2009. un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā;
2.4. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, precizēto likumprojektu un anotāciju vai informāciju par šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi iesniegt Valsts kancelejā.

 
10.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā
Nr.220 "Par Klimata pārmaiņu samazināšanas programmu 2005. - 2010.gadam""

VSS-812
TA-1960 ____________________________________

(V.Bisters, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot rīkojuma projektu ar Zemkopības ministriju un attiecīgi precizēt to;
2.2. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Klimata pārmaiņu
samazināšanas programmā 2005.- 2010.gadam"

VSS-813
TA-1961 ____________________________________

(V.Bisters, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot rīkojuma projektu ar Zemkopības ministriju un attiecīgi precizēt to;
2.2. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:35

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību