Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 35

2007.gada 24.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


J.Šnore

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.45

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Pamatnostādņu projekts visaptverošai Latvijas iesaistei
Afganistānas atjaunošanā 2007.-2013.gadam

VSS-584
TA-1922 ____________________________________

(J.Zubenkova-Birzniece, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Pamatnostādņu "e-Veselība Latvijā" īstenošanas plāna projekts
2007.-2013.gadam

VSS-296
TA-2227 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Eksporta veicināšanas programmas rīcības plāna projekts 2007.gadam

TA-1751 ____________________________________

(G.Ābele, N.Broks, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. aktualizēt informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumā ietvertos rādītājus 2007.gadam, kā arī attiecīgi precizēt rīkojuma projekta 1.punktā paredzēto finansējumu pārstāvniecību atvēršanai;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, precizēto rīkojuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta
š.g. 25.septembra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

4.§

Noteikumu projekts "Kuģu tilpības mērīšanas un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība"

VSS-830
TA-2276 ____________________________________

(A.Krastiņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, lai precizētu kārtību, kādā apstrīdami vai pārsūdzami Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra un Kuģošanas drošības inspekcijas pieņemtie lēmumi. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
4. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām" (TA-2277).
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām"

VSS-728
TA-2277 ____________________________________

(A.Krastiņš, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. redakcionāli precizēt noteikumu projekta nosaukumu;
2.2. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2. un 3.punktā minēto;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Kuģu tilpības mērīšanas un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība" (TA-2276).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(151.saraksts)

VSS-383
TA-2422 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto priekšlikumu (rīkojuma projekta 1.2.apakšpunkts) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14, nodošanu privatizācijai un atbalstīt Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14" un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.septembra sēdē.
 
7.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Pirts ielā 8

TA-2511 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.septembra sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetenci"

VSS-689
TA-1977 ____________________________________

(I.Liepa, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Iesniegto noteikumu projektu izskatīt nākamajā komitejas sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums"

VSS-688
TA-1979 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Iesniegto noteikumu projektu izskatīt nākamajā komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:00

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību